Velkommen til hjemmesiden “Taarnborg.dk”

Nedenfor kan du læse nogle af de seneste informationer om arrangementer, tiltag og ideer, som Tårnborg Lokalråd er – eller har været –  involveret i.

Hjemmesiden er under en længerevarende ombygning, så udvis venligst overbærenhed med det lidt rodede indhold og besværet med at finde rundt.

Hvis du skulle have lyst til et interessant – men ulønnet – job som webmaster, kontakter du blot en fra lokalrådet for nærmere informationer.

————————————————————————————————————–

Tårnborg Nytårsløb

 

Vær velkommen 2022

Desværre bliver der heller ikke i år noget nytårsløb i Tårnborg.
Vi har valgt at aflyse pga. den aktuelle covid-19-situation, men vi har planer om i stedet at arrangere et forårs- eller sommerløb, når smittetal, vejr og meget andet ser lysere ud!

Godt nytår!

—————————————————————

(Klik på billedet for læsbar version!)

———————————————————————–

  Tårnborgbladet – november 2021

Novembernummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er udkommet og
ligger inden længe i postkasserne i Tårnborgområdet.

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Bladet er denne gang en del mere omfangsrigt, end det plejer at være. Dette skyldes især kommunalvalget den 16. november, som bladets redaktion har bedt de opstillede politiske partier varme op til gennem et kort valgoplæg i bladet.
Nogle af indlæggene i bladet er bearbejdet redaktionelt, da ikke alle partier har holdt sig inden for den tildelte artikellængde. Derfor kan du her på hjemmesiden inden længe læse alle partiindlæggene i fuld længde og uden redaktionelle tilretninger (stort set!).

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af november
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet november 2021 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Desværre var der ikke plads til alt i novemberudgaven af Tårnborgbladet, så hvis du gerne vil læse de fuldstændige (næsten) uredigerede kommunalvalgsindlæg fra de politiske partier, så kan du gøre det her!

Måske har du lyst til en god julefrokost fra Tårnborg Forsamlingshus? Så kan du se mulighederne her! – Eller du kan kontakte forpagteren for andre tilbud på www.taarnborgforsamlingshus.dk/ Tlf. 26232345 – hallerne@gmail.com

Og her kan du læse hele den uforkortede og uredigerede
årsberetning for Tårnborg Skole 2020-2021.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2022.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2022.

————————————————————————–

Tårnborg lokalråd har konstitueret sig

Langt om længe har Tårnborg Lokalråd konstitueret sig efter valgene på det seneste Beboermøde, der blev afholdt i Tårnborg Forsamlingshus den 7. september 2021.

På et lokalrådsmøde sidst i oktober måned blev rådets medlemmer enige om at konstituere sig på følgende måde: Formand: Jørgen F. Rasmussen; næstformænd: delt mellem Gertrud Bendorff og Charlotte Horn; kasserer: Thomas Hansen; sekretær: Sonja Johansen; 1. suppleant: Tanja Gotfredsen Rud Petersen; 2. suppleant: Henrik Kjærside.

Varetagelsen af lokalrådets faste opgaver og underafdelinger p.t. blev fordelt på følge måde:

LUP-medlemmer fra lokalrådet: Sonja, Gertrud og Charlotte; Naturområdet Ørnumbakken: Thomas og Charlotte; Tårnborgbladet: Henrik og Jørgen; Tårnborg Vandreklub: Jørgen; Hjemmesiden og facebookgruppen: Henrik og Jørgen.

Arbejdet frem til næste Beboermøde – allerede i marts måned 2022 – vil være præget af opgaverne, som ses i underafdelingerne ovenover,
men nye idéer og initiativer er altid velkomne.
Så har du et tiltag, som du gerne vil arbejde aktivt med i sognet, så opfordres du til at henvende dig til lokalrådet, som gerne yder dig støtte, hvis initiativet er til gavn for mange i sognet.

Foto: Mark Møller Hansen

——————————————————–

   Tårnborg Vandreklub

Sæsonens sidste vandring i Tårnborg Vandreklub, “Slagelse – en købstad i Slagelse Kommune”, finder sted den 10. november med bus fra Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00.

Vandringen er især rettet mod vandrere over 60 år,
men hvis yngre også har lyst til deltagelse, er de velkomne.

– Tilmelding til denne vandring er påkrævet senest den 4. november!

——————————————————————————————-

 Tårnborg Vandreklub

Tak til de godt 25 friske vandrere, der deltog i vandringen med Tårnborg Vandreklub
den 10. oktober ad gamle stræder og veje i Svenstrup og Frølunde.Interesserede og engagerede deltagere er altid en fornøjelse at være sammen med, og når guiden så er så kompetent og velforberedt, som Kurt Rehder var – og altid er – ja, så kan kun vejret ødelægge søndagsturen, hvilket absolut ikke var tilfældet i dag!
Måske vi ses til næste vandring?

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: Vandring ad gamle veje i Frølunde og Svenstrup-folder

—————————————————————————————-

Et godt tilbud til sognets 60+’ere!

Vi gentager succesen:
Tag med på Musholm den 25. november!

(Klik på plakaten for læsbar version)

Desværre fik ikke alle interesserede mulighed for at deltage i lokalrådets første besøg på Musholm i oktober måned. Men nu gentages besøget, så tilhører du aldersgruppen 60+, har du mulighed for at deltage, hvis du tilmelder dig på tlf. 30204811 (helst sms)
senest den 18. november.
Der er et begrænset antal pladser, så først til mølle-princippet anvendes,
og nye deltagere har forrang!

Få en forsmag på, hvad du kan forvente dig af besøget på Musholm, ved at læse Villy Jensens artikel om det første besøg i august måned. Du kan læse artiklen her!

———————————————————————————————————–

Beboermødet den 7. september 2021

Da formand Karen sagde farvel til Tårnborg Lokalråd

Efter seks år som formand for Tårnborg Lokalråd tog Karen Holst Carlsen afsked med lokalrådsarbejdet i forbindelse med Beboermødet i Tårnborg Forsamlingshuset den 7. september. Mødet var pga. coronasituationen udsat nogle gange i løbet af året, men nu kunne det så endelig afvikles.
Omkring 20 interesserede beboere i Tårnborgområdet mødte frem til et ganske udramatisk beboermøde, hvor dirigenten, Søren Mikkelsen, sørgede for en effektiv og hurtig mødeafvikling.

Karen Holst Carlsens sidste beretning for lokalrådets arbejde i det forgangne år blev også den korteste blandt hendes fremførte beretninger gennem årene, hvilket naturligvis skyldes, at det stort set har været umuligt at arrangere noget som helst, hvor fysisk fremmøde har været nødvendigt. Til gengæld har lokalrådet så øvet sig godt og grundigt i anvendelse af de digitale medier og i virtuel mødeafholdelse.
I sin beretning glædede Karen sig over, at det var lykkes at nedsætte en LUP-gruppe i sognet, og at gruppen siden har arbejdet ihærdigt med mange idéer og tanker for at udfærdige en Lokal UdviklingsPlan for området. Hun undrede sig dog over, at ikke flere beboere i sognet er tilstrækkeligt interesseret i sognets udvikling til aktivt at melde sig ind i LUP-gruppen og bidrage – lidt eller meget – med idéer og initiativer.
Desuden blev der i beretningen nævnt, at lokalrådet håbede på opbakning i sognet til gul fest i forbindelse med Tour de France-gennemkørslen i Tårnborg den 2. juli 2022. Tidligere forsøg på at finde interesserede til planlægning af diverse aktiviteter har desværre ikke båret megen frugt, men lokalrådet vil senere på året atter forsøge at samle nogle interessepartnere.
De for mange i sognet pludselige busforbindelsesændringer til og fra Slagelse blev ligeledes berørt. Gennem intensive protester og en demonstration ved rådhuset  i Slagelse samt ved fælles hjælp blandt nogle af sognets beboere, lokalrådet samt nogle kommunale politikere lykkedes det at få de mest generende ulemper for uddannelses- og jobsøgende i området udbedret, så busforbindelserne nu er tålelige, men dog let stadig kan forbedres.

Efter at formandsberetningen havde modtaget klapsalver fra mødesalen, fortsatte lokalrådets kasserer, Thomas Hansen, med sin beretning og regnskabsfremlæggelse. Også dette blev efterfølgende kvitteret med klapsalver fra salen, hvilket måske skyldes, at regnskabet udviste et pænt overskud, der dog i stor udstrækning er bundet til specifikke arrangementer, som lokalrådet har modtaget tilskud til, men som ikke havde været gennemførlige i 2020, og derfor først afvikles i 2021.

Ingen beboere havde ønsket at komme med forslag til vedtægterne eller lokalrådets arbejde, så der blev derfor gået direkte til valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet 2021.
Utroligt glædeligt blev denne valghandling både hurtig og let. Ingen blandt de fremmødte skulle unødigt presses til at indgå i næste periodes Tårnborg Lokalråd, der forventes kun at være på seks måneder, da ordinært Beboermøde efter vedtægterne skal afholdes i marts måned. Da Karen Holst Carlsen ikke kunne fortsætte i rådet pga. fraflytning fra sognet, skulle der vælges fem medlemmer til det nye lokalråd, da to siddende medlemmer ikke var på valg.
Valghandlingerne resulterede i, at de syv i det nye råd er:
Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Sonja Johansen, Charlotte Horn,
Tanja Gotfredsen Rud Petersen, Henrik Kjærside og Jørgen F. Rasmussen.
Som bilagskontrollant blev Jørgen Frandsen genvalgt, og Ib Larsen tog mod posten som bilagskontrollantsuppleant.

Under eventuelt var ordet frit, og de fremmødte udtrykte blandt andet ønske om, at lokalrådet arbejdede for større trafiksikkerhed i området, at der blev arbejdet for en vinterbadebro ved Svenstrup Strand, at der nogle gange om året blev afholdt nogle arrangementer under titler som fx ”Grøn dag” eller ”Fej for egen dør-dag”, da der nogle steder i sognet meget let kan ske forbedringer i forskønnelsen af udearealerne med hensyn til affald og ukrudt, hvilket kan have betydning for prisen ved et eventuelt hussalg. Nogle foreslog, at kommunen opfordres til nogle kampagner med det formål at få alle husejere til at følge reglerne om – ud til kantsten – at renholde og beskære langs de offentlige arealer, der støder op til husets grund. Mange kender tilsyneladende ikke reglerne, som derfor bør opfriskes.

Roser for en god indsats gennem årene

Inden Beboermødet blev erklæret afsluttet, holdt næstformanden i lokalrådet en lille takke- og afskedstale for den afgående formand, Karen Holst Carlsen. I talen blev det nævnt, at Karen var en af initiativtagerne til oprettelsen af Tårnborg Lokalråd, som historisk har sit udspring af en tidligere interessegruppe, der blev kaldt Tårnborggruppen. I 2014 uddannede Karen sig til udviklingsagent, og siden blev lokalrådet dannet den 4. marts 2015. Karen har gennem årene kæmpet energisk for at forbedre forholdene for beboerne i Tårnborgområdet, og hun har udvist stort gåpåmod og opfindsom, når noget skulle udrettes. Samtidig har hun haft en god, fast kontakt til kommunens folk, politikerne og pressen, hvilket har fremmet arbejdet for sognets ve og vel.

Arbejdet i et lokalråd belønnes dog sjældent med megen ros, hvilket næstformanden ellers mente Karen kunne fortjene efter de seks års uselvisk, vedholdende arbejde for sognet. Derfor blev talen og mødet afsluttet med, at Karen Holst Carlsen fik overrakt en stor buket røde roser samt mange ønsker om held og lykke på den nye bopæl en anelse uden for Tårnborg Sogn.

Inden længe vil de syv medlemmer af Tårnborg Lokalråd mødes til et konstituerende møde,
så de enkelte poster kan blive fordelt blandt dem, og årets arbejde til gavn for Tårnborg Sogn kan fortsætte.

——————————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

(Tryk på plakaten for læsbar version)

Turen til Lejodde forløb godt, og her følger et lille turreferat af guiden, Villy Jensen:

Vandring over arealerne ved Kruusesminde

Søndag den 12. september 2021, kl. 14.00-16.30

Vejroversigten i tv havde ugen op til start varslet mørke skyer med regn og torden. Tættere på start-dagen var det blevet ændret til byger dagen igennem. På selve dagen kom regnen ved 12-tiden – men det klarede op igen.
Klokken 14 stod syv friske gængere klar til afgang ved Musholmvej.

Vi lykønskede hinanden for vores gode helbred. De sidste restriktioner var forsvundet – bortset lige for DSB, der traditionen tro var bagud med hele to dage.

Set i lyset af corona faldt snakken under turen på sygdommen. De man kendte, der var blevet ramt -og alle de, der var gået fri. Heldigvis!

Det er jo ofte sådan, at når noget er gået nogenlunde godt, ja så er snakken ofte: ”Dengang, da det skete, var det meget værre, godt det ikke gik sådan denne gang…”

Guiden havde kigget i gamle lokale skrifter. Det viser sig, at i august 1857 blev en ældre kvinde underligt syg i Korsør. I første halvdel af september samme år hærgede en koleraepidemi byen. 146 korsør-borgere blev lagt i graven med sygdommen på fjorten dage. I alt kostede koleraen mere end 200 døde. Mere end 13 procent af byens befolkning var blevet ramt. Den højeste procent på landsplan.

Vi var videre i solen. Regnen var som blæst bort. Deltagere måtte af med overtøj. Det var godt lunt.Vi fik snakket natur. Vi fik snakket historie. Vi fik delt historier.

Ved Lejsøen faldt snakken på ændringer, der snart kommer til området i og med, at to øer bliver re-etableret i den store netop nu udtørrede sø. To øer, der regnes for at ville vise sig meget betydningsfulde for fuglelivet i det spændende område.

Også skarverne ved Musholmvej fik ord med på den sidste del af turen. En sådan koloni af sådanne fugle kan ikke året rundt være udelukkende en positiv oplevelse for de nærmeste naboer.

Efter afslutning og tak for i dag ytrede flere deltagere, at man havde savnet kaffe – og måske også en småkage. Guiden lovede at tage opfordringen med til bestyrelsen. Det kunne jo – udover det rigtig gode selskab – være rart med en pause og lidt godt undervejs.

——————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklub

 “Skælskør – en købstad i Slagelse Kommune”, den 8. september med bus fra Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00, blev en dejlig vandring med lunt sensommerligt vejr, hyggelige deltagere og – som altid – en veloplagt guide, Kurt Rehder.

I løbet af hele turens godt fire timer, blev deltagerne meget klogere på begivenheder og steder langs ruten fra Frølunde til Skælskør samt på Skælskørs bygninger, mindesmærker, indbyggere, skæpper og alen – og naturligvis på drabsmændene fra Frølundes skæbne efter mordet på sognefogden i 1824, da turen blev afsluttet med et besøg på Kanehøj.

Skælskør er en interessant by

Frokost på havnen

Ved foden af Kanehøj, hvor sognefogedens drabsmænd blev henrettet

Vikingbus og Kurt Rehder hjalp vandreklubben på vej

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: 2021.09.08 Skælskør og Kanehøj Bakke.

——————————————————————————————————————

Tårnborg Vandreklub

I sognefogedens slæbespor

Søndag den 22. august klokken 14.00

Søndagens vandring i sporet af et mord med Tårnborg Vandreklub blev både spændende, velbesøgt og velgørende i et dejligt sensommervejr.

I 1824 førte ulykkelig kærlighed til mordet på sognefogeden i Frølunde.
Sognefogedens datter måtte ikke få den, hun elskede, men skulle gifte sig efter faderens ønske. Det fik fatale følger!

På dagens vandring – guidet af lokalhistorikeren Kurt Rehder – fulgte vi bogstaveligt talt sporene i dramaet og blev klogere på, hvad der ledte frem til den sørgelige begivenhed, og hvad man ved om selve udåden, samt hvad konsekvenserne blev for de involverede i Frølundes mest omtalte mord.

Her ses – muligvis – stedet, hvor sognefogedens lig blev forsøgt skjult, men alligevel hurtigt blev fundet!

I vandringen deltog 32 friske vandrere fra nær og fjern. Sidstnævnte deltog, da vandringen samtidig var en del af Vandrefestival 2021.
Tak til alle der deltog i vandringen, og naturligvis især til turens guide, Kurt Rehder, der som sædvanlig bibragte deltagerne en masse gammel og ny viden om turens tema.

I forbindelse med vandringen havde guiden, Kurt Rehder, udfærdiget en folder, som du kan downloade og udskrive her: I sognefogedens slæbespor 2021a

 ——————————————————————————————–

  Tårnborgbladet – august 2021

Augustnummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet.

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af august
eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her:Tårnborgbladet august 2021-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2021.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 1. oktober 2021.

————————————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Korsør – en købstad i Slagelse Kommune

Efterårssæsonens første vandring –  en byvandring i Korsør torsdag den 12. august klokken 10.00 – i Tårnborg vandreklub blev en stor succes med 26 interesserede deltagere. Vandringen var støttet af midler fra en af Slagelse Kommunens puljer, der skal understøtte ældres lyst til aktivitet og var derfor især rettet mod seniorerne på 60+ i sognet og tilstødende områder.

Vandringen var samtidig en markering af vandreklubbens 5-års-jubilæum, og den blev
– som så mange gange før – guidet af den engagerede
og lokalhistorisk meget vidende Kurt Rehder.

Efter to en halv times vandring blev turen afsluttet med en frokost
på en af byens dejlige restauranter.

Tak til alle der deltog, og naturligvis især til guiden, Kurt Rehder.

——————————————————————————————————–

Tårnborg Vandreklubs efterårssæson 2021

Fra august kommer der atter gang i Tårnborg Vandreklub,
som har planlagt i alt seks vandringer i efteråret.
Som sædvanlig er alle velkomne, og deltagelse er gratis.
Tre af efterårssæsonens vandringer er især henvendt til vandrere over 60 år, hvilket afspejles i vandringstidspunktet. Men også her er man velkommen, selv om man måske er lidt yngre end de 60 år – men husk tilmelding er nødvendig pga. af en mindre frokost undervejs.
Vi glæder os til nogle gode vandringer i vores nærområder
– og i denne sæson også i kommunens købstæder.

(Klik på plakaten for større og læsbar version)

———————————————————————————

Sammen kvitter vi smøgerne i Tårnborg

Interesseret? Klik da på opslaget, og læs hvordan du deltager!

—————————————————————————————-

Touren gennem Tårnborg 2. juli 2022

Årets Tour de France-løb blev afsluttet i juli med stor succes for Danmark, da Jonas Vingegaard sluttede som nr. 2, hvilket er det bedste danske resultat, siden Bjarne Riis vandt løbet i 1996.
Til næste år – den 2. juli 2022 – kører Tour de France-feltet gennem Tårnborg under årets 2. etape fra Roskilde til Nyborg. I Slagelse Kommune kaldes etapen “Touren over Broen”, og Tårnborg-gennemkørslen kalder vi “Tour de Tårnborg”.

Tårnborg Lokalråd synes, at hele sognet bør samles til en gul fest på tour-dagen, hvor vi sammen byder det store cykelfelt, den kilometerlange reklamekaravane, hele verdens tv-seende cykelsportsinteresserede samt sandsynligvis de rigtig mange tilskuere velkommen til sognet. Derfor planlægger lokalrådet forskellige aktiviteter på dagen og i månederne op til eventen, men vi vil gerne have dig med i planlægningen! Hvis du har idéer eller blot vil hjælpe til, så kontakt venligst Tårnborg Lokalråd inden alt for længe, så dagen kan blive festlig og oplevelsesrig for os alle i sognet!

—————————————————————————————————-

Sankthansaften på Ørnumbakken 2021

“Naturområdet Ørnumbakken” og Tårnborg Lokalråds invitation  til en hyggelig aften ved Noret
med børnebål, snobrød, båltale, sankthansbål og -sange blev en stor succes.

Lokalrådet vil gerne udtrykke sin tak til alle fremmødte for overholdelse af alle restriktioner, hyggeligt samvær og gode sangstemmer! En speciel tak til Thomas for et flot bål og områdeklargørelsen, og til Nina for en dejlig opbyggelig hekse-båltale – og selvfølgelig til vejrguderne for et skønt sankthans-vejr!

Vi håber at se jer alle igen til næste år (hvor vi måske kan lokke enkelte til at give en hånd med til arrangementet?).

Årets bål og heks 2021

Midsommervisen afsynges med klare stemmer

Båltale ved Nina, sognets præst

De sidste gløder af årets sankthansbål

———————————————————————————————————

Tårnborgbladet maj 2021

Majnummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er i trykken og ligger i
i postkasserne i Tårnborgområdet i løbet af uge 17.

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen samt på Korsør Bibliotek så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2021 – webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2021.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 1. juli 2021.

————————————————————————————————–

Nyopsat hjertestarter ved Dagli’Brugsen

Fredag eftermiddag blev en ny hjertestarter ved Dagli’Brugsen indviet i overværelse af nogle af sponsorerne. Brugsuddeler Thomas Helkiær holdt en lille takketale for de fremmødte på vegne af firmaet, Hjertestartnu, som står bag opsættelsen af hjertestarteren,
og Dagli’Brugsen bød på lidt at drikke og spise.

Stående fra venstre: Tim Jensen fra Pebcak IT;  Henrik Olsen fra Fazade Aps; Per Krogsgaard Larsen fra pkldesign & foto; Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde.
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS; Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult

Stående fra venstre: Maria Mildam fra Psykoterapi & Coaching;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde; Nicolai Hvid og datteren Lahnee fra Tømrerfirmaet Hvid; Benya Just fra Just Massage
Knælende fra venstre: Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS;
Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra Skr-Consult.

Forhåbentlig kommer hjertestarteren aldrig i brug, men nu hænger den altså på væggen ved Dagli’Brugsen og skaber en del mere tryghed i sognet. Tak til alle sponsorerne, som har muliggjort dette gode aktiv for sognet.

Sponsorerne er: Pebcak IT; Fazade Aps; PKLdesign & foto; Maria Mildam – Psykoterapi & Coaching; Guard Your Soul v/Bettina Müller; Bakkegaard Svineproduktion ApS;  Skr-Consult;
Tømrerfirmaet Hvid;  Just Massage; Henrik Jensen VVS A/S; Clasen Dæk Service;
Salon Saxo v/Marianne Dalsgaard Christensen;
RB Tømrer;  Semitech A/S; TM Jessen ApS;
Vemmelev EL; Tømrermester Tommy Mortensen ApS; V.B.A. Incasso; TC Event v. Troels Christensen.

————————————————————————————————

DIAlogen

Her kan du læse det seneste “DIAlogen”, som er et nyhedsbrev  om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi og lokalrådene i området,
herunder også Tårnborg Lokalråd.
Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt, og i den  seneste udgave kan fx læses, at der jævnligt er politi på besøg i lokalrådet. Statistikken fortæller, at der 152 gange var en patrulje i Tårnborg til en konkret opgave i 2020.

Læs nyhedsbrevet her!

———————————————————————————————-

En fælles affaldsindsamling hver for sig

Der pågår tilsyneladende en evig kamp mellem svinere og cleanere i  vores sogn. Selv om størrelsesforholdet mellem de to hold er voldsomt, da det måske er flere end 98% af os, der er cleanere, medens ganske få er svinere, så er det alligevel svinernes indsats, der er mest synlig i dagligdagen! Derfor tilsluttede Tårnborg Lokalråd i samarbejde med Slagelse Kommune sig også i år Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald, som fandt sted søndag den 18. april 2021. – Kampen mod svinerne skulle tages op!

Indsamlingen var i år corona-sikret, så den forgik i fællesskabets ånd, men hver for sig! Indsamlingen, der fandt sted fra Dagli’Brugsen i Frølunde, resulterede i godt 50 kg mindre affald i sognets grøfter, hegn og gader. Desuden blev der indsamlet store mængder affald på Frølunde Fed og ved Korsør Nor!

Deltagerantallet var måske en smule skuffende, men dagens lune, solbeskinnede vejr har sikkert kaldt mange til havearbejde, udflugter med familien eller andre hyggelige søndagssysler. I alt mødte omkring ti interesserede frem ved Dagli’Brugsen i Frølunde i tidsrummet 10 – 14, hvor rekvisitter til indsamlingen kunne afhentes, og affaldet til sidst kunne afleveres. Alt foregik ved selvbetjening, da forsamlingsforbuddet på ti ikke skulle overskrides, og der naturligvis skulle holdes god afstand. Andre steder i sognet havde mange gode sogneborgere sideløbende gang i deres egne indsamlinger, hvilket fx var gældende ved Korsør Nor, hvor familien fra Tårnborggård gjorde en stor indsats, hvilket også Karin Kristiansen gjorde på Frølunde Fed, medens parret på Tårnholm også denne dag rensede veje, grøfter og krat omkring godset. Fru Inge på Tårnholm fortæller, at man skam kan tjene lidt på affaldsindsamling, da hun dagligt finder to-tre dåser eller flasker med pant, men hun vil nu fortrække, at dåsekasteren selv indløser panten – frem for at naturen forurenes med affald!

Under årets indsamling var der fokus på mundbind, dåser og takeaway-emballage, og Tårnborg skiller sig nok ikke ud fra andre sogne, da der findes masser af mundbind langs områdets veje. I alt blev indsamlet 32 mundbind, godt 300 cigaretskodder, 23 dåser uden pant og 15 dåser med pant, medens takeaway-emballagen er et stigende problem, da der blev fundet ikke mindre end 157 stk. krus, bægre og æsker – nogle af plastik, andre af pap. Der var naturligvis andre spændende fund, som fx fyldte bleer, ensomme sko og sokker samt mængder af ko-mave-fjendtlige, ituskårne dåserester. Desuden fortæller en hel del fund om, hvordan  coronasituationen i sognet rosværdigt søges løst efter myndighedernes råd og vejledninger, da der blev indsamlet mange engangshandsker og spritservietter, som – enkelte altså synes – pynter mere i naturen end i en affaldsbeholder!

Søndagens arbejde blev – trods mængderne af affald – hyggeligt for deltagerne,
der nød den dejlige aprildag med gode oplevelser i Tårnborgområdet, hvor indsamlerne fik masser af ”tommel op”, søde smil og rosende kommentarer fra sognets beboere, vandrere, cyklister og bilister.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til alle, der tog del i søndagens kamp mod svinerne – en noget nær resistent modstander!
Det er rigtig dejligt, at cleanernes indsats er synlig i vores skønne natur i nogle dage, men vær på vagt, for svinerne vil helt sikkert hurtigt melde sig på banen igen!

—————————————————————————————————-

Forslag til vandreture med We Walk
og Tårnborg Vandreklub

I februar og marts lægges i alt seks forslag til vandringer i Tårnborgområdet op her på siden.
Hvis du savner yderligere inspiration, kan du under menupunktet “Foreninger” finde “Tårnborg Vandreklub”, hvor du – ved at rulle ned på rullegardinet – kan finde omtale af nogle af de tidligere vandringer i klubben, hvilket måske kan give dig lyst til at afprøve en tur.
Vandreklubben kan desværre ikke arrangere vandringer p.t. pga. pandemien, men du kan jo heldigvis selv gå en tur – alene eller i selskab med få andre fra din sociale boble!

Vandring 6: Vandring i Rødhøjlund

Ruten for denne sjette We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub går gennem Rødhøjlund – eller Svenstrup Park, som den også benævnes nogle steder.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra et af stederne, som på kortet er markeret med et X.
I dette vandringseksempel starter turen fra den lille p-plads for enden af Reskavej, som de sidste hundrede meter ændrer sig fra asfalt- til grusvej.
Ruten er nogle steder – alt efter årstiden – temmelig fugtig og måske endda ganske fyldt med fårelort, så vælg dit fodtøj med omhu, når du skal ud på ruten.
Længden afhænger atter af din kondition og vandrelyst, da du let finder mange afstikkere i det spændende, kuperede område, hvor du mest færdes på tidligere havbund, som nu er inddæmmet. Vandringen går gennem et varieret landskab fx over højdedrag med udsigt til Korsør Gokartbane, langs vandløb med mulighed for passage via trædesten, langs marker og gennem skovbevoksning samt forbi en tidligere – nu rekonstrueret – stensætning fra en fortidig bygning, som måske var en helligdom til dyrkelse af frugtbarhedsgudinden Freja.
Den viste rute er på cirka 2,5 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende – lidt ældre oplysninger – om området:
Rødhøjlund Skov er en kommunal skov mellem Svenstrup og Korsør. Rødhøjvej, Fyldpladsen og Ørnumvej afgrænser Rødhøjlund. Korsør Fyldplads er i øjeblikket ved at blive bygget om til rekreativt område, og de to områder kommer til at støde helt op til hinanden. Det bliver et stort kuperet område med fantastisk udsigt til Korsør Nor”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————-

Vandring 5: Vandring på Frølunde Fed

Ruten for denne femte We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er lagt på Frølunde Fed – langs stranden, strandengen og gennem det store sommerhusområde.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den relativt store p-plads på Broholmvej (nær nr. 87).
Ruten er let at vandre og veksler mellem sand, græs og grusstier.
Længden afhænger af din kondition og vandrelyst, da du sikkert finder mange afstikkere i sommerhusområdet. Den viste rute er på cirka 3 kilometer.

På Slagelse Kommunes hjemmeside står følgende om området:
”Naturen er i højsædet på denne fredelige strand. – Selve stranden er en blanding af sand og sten, ofte med en del opskyllet tang. Frølunde Fed Strand støder op til et større område af sommerhuse. På stranden er der et kommunalt strandhus med diverse inventar beregnet til ture på stranden for børneinstitutioner og skoler. Bygningen administreres af Tårnborg Skole.
Området har en rig flora. Især grønsværen er interessant med mange smukke planter.

Der findes ca. 70 forskellige arter blomster som fx nikkende kobjælde, blodrød storkenæb, blåklokke, blåmunke, gul evighedsblomst, almindelig pimpinelle, bakke nellike og sankthansurt”.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————————————–

Vandring 4: Vandring ad Højbjerg Skovstier

Ruten for denne fjerde We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub kan, som vandring 3, ses i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start din vandring fra en af de markerede p-pladser på kortet,
og vælg selv din vej via de markerede ruter.
Ruten er kuperet og kan være våd og pløret, afhængigt af vejrliget,
men den er altid flot og oplevelsesrig!

Turens længde afhænger af ruten, du vælger,
men et sted mellem to og seks kilometer bliver den let,
især hvis du vælger at gå ad det spændende MTB-spor i skoven,
hvor du skal være meget opmærksom på de hurtige cyklister!
(Medbring eventuelt selv din cykel. Det vil du ikke fortryde.)

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

—————————————————————————-

Vandring 3: Vandring ad Musholm Kyststi

Ruten for denne tredje We Walk-vandring med Tårnborg Vandreklub er hentet i en af Naturstyrelsens pjecer, der omhandler vandrestier i området ved Højbjerg Skov.

(Klik på kortet for større og læsbar version)

Start fx din vandring fra den lille p-plads ved indkørslen til Musholmvej fra Stibjergvej.
Ruten er handicapvenlig og kan som regel gennemføres i kørestol eller med rollator.
I nogle perioder, når vejret har været meget fugtigt, kan du dog desværre støde på stier, som er helt eller delvist oversvømmet af regnvand.

Pjecen, som er støttet af kommunen, kan i sin helhed ses her: Stier ved Højbjerg Skov
Måske kan andre ruter fra pjecen også have din interesse. Bemærk dog, at ikke alle oplysninger i pjecen stadig er gældende i dag.

God tur – alene, eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 2: Halseby retur ad Kongevejen

We Walk-vandring nr. 2 med Tårnborg Vandreklub er en dejlig historie- og naturtur på godt fem kilometer. Vandringen kan eventuelt sammenkobles med Vandring 1,
hvilket forlænger vandringen en smule.

Dagens vandring foregår en del på alfarvej, så vær opmærksom på trafikken, og anvend allerhelst trafikvest, så turen bliver uden ubehagelige overraskelser.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Tjæreby, som nås efter et par kilometers vandring.

Midt i Tjæreby drejes til højre ad Kongevejen mod syd. Tidligere var denne vej åben for almindelig trafik, men nu er den forbeholdt cyklister og det løbende eller vandrende folk. Efter en vandring på cirka 500 meter på Kongevejen, ser du til højre for dig et par høje i en lille skovbevoksning ude på marken. Disse høje bør du besøge på din tur. Den første høj er en bronzealderhøj, som ikke er undersøgt og udgravet endnu, så den gemmer sikkert på mange hemmeligheder, som vi må vente på i mange år endnu, men høj nummer to er en jættestue, som er velundersøgt og delvist rekonstrueret, da højens byggematerialer har været fristende for omegnens beboere til diverse anvendelse, i tiderne hvor højens historie var glemt.

Efter jættestuebesøget fortsættes vandringen ad Kongevejen, som munder ud i Marsk Stigs Vej, hvor vandringen fortsætter til højre ad asfalteret vej. Inden den videre færd kan du kaste et blik til venstre, hvor du ikke langt væk kan se godset Tårnholm, som du naturligvis kan lave en afstikker forbi, for godset er helt sikkert værd at tage i øjesyn. Desværre er der lukket for besøg på selve Tårnholm, men man har da lov til at beskue de flotte bygninger
og omgivelser fra landevejen.

Turen går nu mod Tårnborg Kirke ad Marsk Stigs Vej, og lige før Tårnborg Kirke drejes til højre ad Kirkestien ved Tårnborggården. Du kan selvfølgelig atter vælge en afstikker ved kirken og besøge kirkegården og kirken inden den videre vandring, som går gennem Halseby Sø og Mose, hvor et rigt fugle- og planteliv kan iagttages.

En lille kilometer senere støder du atter på Tjærebyvej, hvor du fortsætter til venstre mod Korsør, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur. Alene – eller i selskab med få andre
fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————–

Vandring 1: Rundt om Halseby Sø og Tårnborg Borgbanke

Vi starter vores We Walk-vandringer med Tårnborg Vandreklub
med en lille tur på godt tre kilometer.

Starten går fra parkeringspladsen ved Tårnborghallen, hvor der vandres til venstre ad Tjærebyvej mod Slagelse.

Lige før Halseby-byskiltet drejes til højre ad Kirkestien mod Tårnborg Kirke. Du befinder dig nu på en sti, der gennem generationer er brugt af især Halsebybeboerne, når de skulle på besøg i kirken. Stien går gennem Halseby Mose og Sø, hvor du kan opleve et rigt dyre- og planteliv.

Kirkestien løber ud i Marsk Stigs Vej lige før Tårnborg Kirke, som du selvfølgelig kan vælge at besøge inden den videre vandring. Hvis du vælger et kirkegårdsbesøg, kan du fortsætte vandringen ved at bestige borgbanken vest for kirken
og dermed springe en kort del af ruten over.

I modsat fald fortsætter ruten ad stien, du finder ved at gå over Marsk Stigs Vej, hvor Kirkestien sluttede. Denne sti leder ned til en gammel middelalderhavn, som havde sin storhedstid, da den forsvundne middelalderby, Tårnborg,
havde sin beliggenhed på markområderne til venstre for dig.

Efter du har nydt den friske vind fra noret ved den lille havn, fortsætter du vandringen langs norets bred mod nord-vest. Her passerer du både sand-, siv- og tangbredder, og området kan til tider være lidt ufremkommeligt – især ved højvande.

Når du har gået nogle hundrede meter og har passeret skrænten op mod Tårnborg Slotsbanke, fortsætter du gennem en mindre træbevoksning, som slutter ved en rød låge ind mod et markområde med en trampesti, som skal anvendes til den videre færd. Men først bør du vælge en lille afstikker op på borgbanken, hvor Tårnborg Slot tidligere lå. Du finder toppen ved at følge stien mod højre, hvor det går temmelig stejlt op, men efter en kort tur finder du endnu en rød marklåge, som du passerer, og derpå vandrer du videre et kort stykke mod toppen til Tårnborg Slot. Nu er der kun ganske få, næsten usynlige ruiner tilbage, men udsigten er fantastisk her fra toppen af borgbanken.

Når din udsigtstrang er stillet, vandrer du retur til marklågen, hvor trampestien begynder. Her vandrer du langs noret, hvor et rigt fugleliv kan iagttages, inden du ender ved endnu en rød marklåge ud til en sti, der blandt andet kaldes ”Junglestien”, ”Naturstien” eller ”Teglværksstien” af de lokale beboere. Denne sti følger du mod højre.

Kort efter når du til den asfalterede Marsk Stigs Vej, som du følger til venstre til Tjærebyvej, hvor du drejer til højre igen, og få minutter efter står du atter på parkeringspladsen ved Tårnborghallen.

Forhåbentlig har du haft en god, frisk tur.
Alene – eller i selskab med få andre fra din lille sociale boble.
Pas på dig selv, og alle du møder – både ude og hjemme!

———————————————————————————————–

Tårnborgbladet februar 2021

Februarnummeret 2021 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2021-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2021.
Deadline for indlæg til majnummeret er den 1. april 2021.

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet november 2020

Novembernummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.

Hvis du ikke har modtaget bladet i løbet af den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Taarnborgbladet-november-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2021.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 1. januar 2021.

——————————————————————————-

Jubilæum i Tårnborg Lokalråd

I år fyldte Tårnborg Lokalråd 5 år, da rådet blev stiftet den 4. marts 2015. Meningen var, at jubilæet skulle være fejret i marts måned, men pga. coronasituationen blev det planlagte Beboermøde med jubilæumsfejring udsat til senere på året. Dette skete så på datoen 26. august i Tårnborg Forsamlingshus, hvor der blev budt velkommen til cirka 30 borgere i Tårnborg, som for størstedelens vedkommende også havde tilmeldt sig den efterfølgende velsmagende jubilæumsbespisning, som forsamlingshusets forpagter, Chalotte Jakobsen, stod for.

Beboermødets dagsorden fulgte vedtægterne og startede med formandens årsberetning, som Årsberetning 219-2Karen Holst Carlsen fremførte til alles tilfredshed, hvis man skal vurdere ud fra de efterfølgende kommentarer til lokalrådets arbejde i årets løb. Du kan læse hele den skriftlige beretning her!

Der var stor stemning blandt de fremmødte for, at lokalrådet arbejder videre med infrastrukturproblemerne i sognet og eventuelt indkalder til et trafikmøde, hvor også busomlægningsproblemerne undersøges og diskuteres. Siden er både lokalrådet og den lokalt nedsatte LUP-gruppe gået i gang med arbejdet, der blev opfordret til, hvilket der kan læses mere om i dette blad.

Efterfølgende blev lokalrådets økonomiske situation fremlagt af kassereren, Thomas Ø. Hansen, og heldigvis så alt meget fornuftigt ud, men der bliver heller ikke brugt mange penge p.t., da covid-19 er skyld i mange aflyste arrangementer og planer.

De afsluttende valghandlinger resulterede i genvalg på langt de fleste poster, hvilket betyder, at lokalrådet indtil næste Beboermøde – sandsynligvis i marts 2021 – består af følgende personer:

Formand: Karen Holst Carlsen
Næstformand: Jørgen F. Rasmussen
Kasserer: Thomas Ø. B. Hansen
Sekretær: Jørgen F. Rasmussen
Medlem samt lokalrådets repræsentant i LUP-gruppen: Gertrud Bendorff
Medlem samt lokalrådets repræsentant i LUP-gruppen: Lars Winther
Bilagskontrollant: Jørgen Frandsen
Bilagskontrollantsuppleant: Karin Hansen

Lokalrådet fik Beboermødets accept til at supplere rådet med to repræsentanter, såfremt der i årets løb findes behov for dette.

——————————————————————————————

Nyt menighedsråd i Tårnborg Kirke

(Tryk på billedet for at få informationerne fra kirken i læselig størrelse)

———————————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub
Sæsonstart efterår 2020

Den første vandretur i efteråret 2020
Af turguiden, Villy Jensen

Efter en længere pause i udbuddet af vandreture, er vandreklubben atter tilbage på vejene i lokalområdet.

Den 6. september klokken 14 gik turen med start fra Tårnborghallen.

Nu kan det være en lidt risikabel affære med ture om efteråret. Vejret kan drille. Der var blevet fulgt intenst med i vejroversigterne. Det skulle blive lidt køligt – og der skulle være 40% risiko for lokale byger. Omvendt betød det så også, at chancen for godt vejr skulle ligge på 60%.

Klokken 13.55 var vi samlet 25 mennesker klar til tur. En byge satte ind 14.03 – lige inden vi var kommet af sted. Vi måtte, ligesom samme tid sidste år, søge ly i forhallen til Tårnborghallen.

Jørgen fik strakt velkomsten ud på godt 10 minutter – eller indtil regnen var stoppet. Vi begav os af sted ad Tjærebyvej i retning af Tjæreby.

Vejret var lidt blæsende, men egentlig let lunt.

Vi havde ikke gået ret langt, før en af deltagerne faldt om med et ildebefindende. Mange gode kræfter hjalp til. Der blev ringet 112, som den uheldige deltager dog selv afbestilte igen. Den gode mand blev af et par hjælpsomme deltagere hjulpet tilbage til start igen.

Resten af gruppen fortsatte til Tjæreby, hvor kursen blev sat ud ad Kongevejen. Undervejs fik vi oplevet vejrets omskiften fra sol og blæst til overskyet med blæst – og endelig også en smule regn med blæst.

Villy fortalte om de to gravhøje ved Brandbjerg, og om den mystik og uforklarlighed, der er forbundet med de imponerende anlæg, der var opført i en periode, hvor man huskede, men ikke skrev ned.

Vi nåede Marsk Stigsvej, og undervejs faldt snakken på de hændelser, der var sket i tidens løb i området. Nogle af deltagerne kendte ikke området og fik noget nyt at vide. Andre havde hørt om begivenheder og steder før – nu måske med lidt andre ord.

Vejret syntes at arte sig til de vandrendes fordel. Let vind med sol og varme.

Ved Tårnborg Kirke drejede vi ned ad kirkestien i retning af Halseby. Her fik  vi en snak om kristendommens komme – og om den forsinkelse, som et mægtigt slag ved Osnabrück mellem romere og germanere i år 9 e. kr. kunne have medført for kristendommens udbredelse i nord.

Ligesom for helt at skifte emne nåede vi ned til de første søer af Halsebysøerne. Stien var spærret. En behjælpelig landmand hjalp os videre. Grunden til afspærringen var et forsøg på at redde en syg kalv blandt de græssende kreaturer.

Vi nåede Halsebyvej igen. Vi nåede tilbage til hallen igen. Vi kunne sige farvel og tak til hinanden for en, trods alt, lidt anderledes efterårs-vandretur.

——————————————————————————–

Tårnborgbladet august 2020

Augustnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!

Forhåbentlig kan du finde noget, som interesserer dig i bladet,
til trods for at det helt sikkert ikke er fejlfrit.
En nu opdaget fejl er en forkert angivelse af ugedagen for afholdelsen af lokalrådets Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus, onsdag den 26. august klokken 18.00.
(Men du vil sandsynligvis kunne finde andre unøjagtigheder i bladet,
hvilket du naturligvis er velkommen til at fornøje dig med).

Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2020.
Deadline for indlæg til novembernummeret er den 30. september 2020.

———————————————————————————————————-

og
Touren gennem Tårnborg

Touren er udsat til 2022, men så holder vi selvfølgelig tour-fest til den tid!

Til næste år, lørdag den 2. juli 2022, kommer en af verdens største medie- og sportsbegivenheder gennem Slagelse Kommune via en del af Tårnborg-området .
Anden etape af årets Tour de France starter i Roskilde og slutter i Nyborg efter en spektakulær kørsel over Storebæltsbroen. Lige inden indkørslen til broen køres 7,5 kilometer gennem Tårnborg fra Broholmvej ved Bildsøvej – via Frølundevej og Stibjergvej ved Dagli’Brugsen i Frølunde mod Højbjerg-Musholmområdet – hvorefter Tårnborg forlades ved indkørslen til Tårnborgvej ved Musholmvej. En tur på 10-15 minutter for cykelrytterne, afhængigt af vejr, vind og cykelhumør, men feltet vil sandsynligvis være spredt her ved etapens afslutning, så der vil være masser at se og underholde sig med denne lørdag eftermiddag i Tårnborg.

Spørgsmålet er: Hvad skal opleves og ske i Tårnborg denne dag – og i månederne før?
Hvad vil du tage del i, og hvad vil du stå for og arrangere sammen med andre?

Skal der fx laves en kæmpecykel som blikfang; skal der være diverse salgstelte i Violvejsparken og andre steder; skal der laves en udstilling af cykeltyper; skal der sås gule blomster fra Bildsøvej til Musholmvej; skal der fremstilles et velkomstskilt til Touren – også på fransk – ved indkørsel til Broholmvej; skal der laves landskabs-udsmykning (land art) langs ruten i Tårnborg; skal der være gul fest og farver fx ved Dagli’Brugsen, ved forsamlingshuset og i Violvejsparken – og måske med opstilling af storskærm, så løbets udvikling kan følges; skal der være prøvekørsler af ruten
– evt. helt fra Stillinge – på cykel nogle gange i årets løb eller måske til fods
med vandreklubben på Tårnborgdelen –
eller, eller, eller ……..For gul fest skal der da være den 2. juli 2022 i hele sognet!

 Har du store eller små ideer til dagens program i Tårnborgområdet, eller ønsker du at være arrangør eller eventuelt hjælpe til i forbindelse med løbsbegivenheden, så er du meget velkommen til at sende en mail til taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

————————————————————————————————————–

”Tude Å – Hvor land bliver til vand”
En ny film fra Tårnborgområdet

Første del: Som landet ligger

I samarbejde med Tårnborg Lokalråd har Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen i 2019 arbejdet på at fremstille en film fra området ved Frølunde Fed samt Ydre og Indre Vejler.

Filmen er blevet til i rigtig god forståelse med ejere, lejere og forpagtere ude i området samt med økonomisk bistand fra Slagelse Kommune.

Endelig er optagelser af lyd og billeder foretaget af studerende under ledelse af
Martin F. Buchwald fra FGU i Korsør. En gruppe meget energiske  støtter – både ved optagelser, redigering og færdiggørelse af filmen.

Arbejdet med filmen begyndte allerede i januar 2019 med skrivning af manuskript og udsøgning af lokationer til optagelser. Herudover skulle der skaffes tilladelser til optagelser med drone.

Optagelserne er lavet i juni måned 2019. I perioden juni til oktober er der redigeret og indspillet musik og tale til filmen.

Slagelse Kommune har som nævnt ydet økonomisk bistand til produktionen – men har ellers ikke haft indflydelse på filmens manuskript, indhold og slutresultat. Vi er naturligvis meget taknemmelige for kommunens bistand – hvilket også gælder den parathed og velvillighed, vi har mødt hos FGU-filmholdet.

Vi håber, at mange vil nyde filmen, der sandsynligvis om få år vil kunne præsenteres med ordene: ”Engang så der sådan ud”.  I skal blot ”klikke” på titelbilledet øverst!
Eller her!

(Der skrives allerede på anden del af trilogien. Så I kan godt begynde at glæde jer).

Læs mere om Tude Ådal-projektet på Slagelse Kommunes hjemmeside her!

Sådan vil området tage sig ud, når land bliver til vand:

Her får du nogle indtryk fra filmoptagelserne langs Tude Å:

Hvis du vil se mere film fra området, så finder du vores første filmforsøg her!

———————————————————————————————————-

Tårnborgbladet maj 2020

Majnummeret 2020 af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af maj eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker – og såfremt stederne er åbne i disse coronatider.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet maj 2020-webudgave

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i august måned 2020.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. juni 2020.

———————————————————————————–

Tårnborgbladet – februar 2020

Februarnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af februar eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-februar-2020 (e-udgave)

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i maj måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. marts 2020.

—————————————————————————————————————

Tårnborg Nytårsløb og -vandring 2020For sjette gang blev der arrangeret nytårsløb og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste dag. Det blev en pæn succes med omkring 100 aktive løbere, vandrere og hjælpere.

Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets ildsjæle havde atter inviteret interesserede til at løbe eller gå 2020 i møde og samtidig ønske GODT NYTÅR til venner og bekendte!

Arrangementet, der var støttet af Slagelse Kommune, startede med velkomst af lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, hvorefter der var god, energifyldt opvarmning ved Else Kristensen, som var ”tilfældigt udvalgt” til opgaven blandt de fremmødte, da ingen andre i sognet havde meldt sig til tjansen.

Vejret viste sig fra sin meget venlige side, da solen skinnede fra en næsten skyfri himmel under hele løbet. Vinden blæste måske nok lidt rigeligt – især på toppen af kirkebakken – men den var næsten helt fraværende langs noret, hvor luften føltes ganske varm, så alle vandrere og løbere fik en frisk tur, der gav masser af energi til de senere festligheder om aftenen.

Vinderen af 5-kilometeren for mænd, Jimmi, i fuld firspring langs noret med solen i ryggen!

Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården igen. Vinderne af 5-kilometer-løbet (som helt korrekt var på 4,7 km) blev hyldet sammen med vinderne af børnequizzen fra 3-kilometer-ruten (som var på 2,5 km).

Vinderen af 5-kilometeren for damer, Ellen Sofie, nærmer sig målet tæt forfulgt af sin lillebror, Martin.

Deltagerne afsluttede arrangementet med kransekage og en skål for hinanden og det nye år, der som vanligt blev budt velkommen ved fællesafsyngelse af den traditionelle nytårssang “Vær velkommen, Herrens år” til musik af Troels Christensen.

Vinderne af 5-kilometeren, Jimmi og Ellen Sofie

Vinderne af børnequizzen, Frederik, Storm og Matilde

Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere tak for indsatsen og et godt nytår!
Forhåbentlig ses vi igen til næste nytår!

Vær velkommen 2020

Godt nytår!

——————————————————————————————————

Politi- og nabohjælp via mobiltelefonen!


Tårnborgområdets kontaktbetjent, politiassistent Niels Jørgensen, har tilsendt Tårnborg Lokalråd informationer om to forholdsvise nye mobiltelefonapper – som måske kan være nyttige i vores område, hvilket lokalrådet synes, de kan – men læs selv om dem i nedenstående link, download eventuelt apperne og døm så selv!
Politi-appen
og
Nabohjælp-appen

——————————————————————————————

“Spis, syng og vær sammen”

Det sidste Spis, Syng og Vær Sammen-arrangement i 2019 blev med succes afviklet onsdag den 20. november i Tårnborg Forsamlingshus.

Tak til alle, der stod for maden, musikken og serviceringen samt afrydning og opvask – og naturligvis til alle jer, der spiste og sang med!

Forhåbentlig bliver der mulighed for en gentagelse næste år!

——————————————————————————————————–

Phillip Devantier besøg i Tårnborg
var en stor succes!

Et konstant underholdt publikum fik et godt grin sammen med to meget veloplagte og velforberedte stand-uppere, da Phillip Devantier og Benjamin Jeppesen gæstede et udsolgt Tårnborg Forsamlingshus fredag aften.
Phillip var som ventet fuld af gode historier fra sit dagligliv, men havde også sjove minder fra sin barndom i sognet; fx fra skolegangen og i familielivet.
Et arrangement som vist ingen gik utilfredse fra.
Tårnborg Lokalråd siger tak til alle gæster, fordi de kom og støttede op. Måske der er basis for en gentagelse en anden gang.

Hvis du gik af en aften helt til grin, så kan du se nogle prøver på Phillips komik her og  her

——————————————————————————

Tårnborgbladet – november 2019

Novembernummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af november eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet-november-2019-web

Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i februar måned 2020.
Deadline for indlæg til februarnummeret er den 31. december 2019.

—————————————————————————————————————

Mandag den 7. oktober blev depechen i den kommunale fællesskabsstafet ført gennem Tårnborg med succes! Mange var mødt frem ved noret for at modtage de friske roere fra Korsør, som sikkert og hurtigt bragte depechen over vandet. Siden gik turen til fods og på cykel gennem sognet, hvor mange var mødt frem for at hjælpe depechen på vej. Især var det en stor oplevelse, da Tårnborg Skole og Børnehaven Kildebakken blev passeret, for her blev stafetten hjulpet godt på vej med flag og søde tilråb!

Depechen ankommer til Tårnborg

Overdragelse af depechen fra Tårnborgbladet til TIF 60+Motion under klapsalver fra eleverne på Tårnborg Skole

Børnehaven Kildebakken tager imod depechen

En varm velkomst ved Børnehaven Kildebakken

Efter en transport på godt to timer kunne Tårnborg overdrage depechen til Vemmelev med ønsket om succes i fremtiden for også deres fællesskaber!

Tak til alle som deltog i og under fællesskabsstafetten i Tårnborg. Dejligt, at så mange interesserer sig for hinanden her i sognet!

Tak til alle der deltog i fællesskabsstafettens succesfulde færd gennem Tårnborg

Nedenfor ses Tårnborgprogrammet, depechens rute gennem sognet samt et lille galleri fra turen gennem Tårnborg:Depechen overdrages til Tårnborg Menighedsråds næstformand

Tårnborg Skole tog interesseret mod fællesskabsstafetten

Hvor bliver de mon af?

Så er vi klar til at løbe til Kildebakken

I fuld fart ad Halsebyvej

Det er hårdt at løbe fællesskabsstafet!

Depechen overtages af vandreklubben

Depechen overdrages fra SVK til et tidligere medlem af DagliBrugsens butiksråd

Overdragelse fra Oplysning af Tårnborg til Liggecyklens fremme i Tårnborg

Stop på Fedet, hvor følgebilen sikrer ingen går sukkerkolde

TIF-Badminton sørger for den videre transport

Litteraturkredsen tager turen på Bildsøvej mod Tjæreby

Tårnborg Lokalråd bringer depechen det sidste stykke gennem Tjæreby og videre til Vemmelev!

Ved porten til Vemmelev står udvalgte repræsentanter klar til at sørge for depechens videre færd gennem kommunen!

———————————————————————————————————————

Tårnborgbladet – august 2019


Augustnummeret af “Tårnborgbladet” er udkommet og ligger inden længe
i postkasserne i Tårnborgområdet!
Hvis du ikke har modtaget bladet i den første uge af august eller måske har brug for et ekstra eksemplar, kan du hente et i Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborg Kirke, i Tårnborghallen, på Korsør Bibliotek eller på Bykontoret i Korsør så længe oplaget rækker.

Læs den elektroniske udgave her: Tårnborgbladet august-2019webudgave
Tårnborgbladet er et lokalt informationsblad for Tårnborgområdets foreninger, institutioner og erhvervsliv. Alle med noget på hjertet i sognet kan skrive et artikelforslag til bladets redaktion ved at henvende sig til en af kontaktpersonerne nævnt på side 2 i bladet.

Næste nummer af Tårnborgbladet udgives i november måned 2019.
Deadline for indlæg til augustnummeret er den 30. september 2019.

—————————————————————————————-

Tårnborg Vandreklub

Tårnborg Vandreklubs Agersø-vandring lørdag den 27. april blev en dejlig oplevelse med cirka 20 deltagere, som blev guidet på en spændende og interessant tur på øen af Karen Holst Carlsen. Turen startede med en smule væde, men det er jo kun til glæde for bønder og havefolk, og turen var ikke lang, før paraply og overtøj blev pakket væk!

Karen er vokset op på øen, og kunne derfor fortælle mangt og meget om øens befolkning både nu og i fortiden samt om Agersøs geografi, biologi og historie. Vandrerne blev blandt andet ført forbi Agersø Mølle, Agersø Kirke og en tur til Agersø Skanse på sydsiden af øen.
Turen blev afsluttet ved Madpakkehuset ved Agersø Naturcenter, hvor Karen bød på kaffe og ølkage, som blev indtaget med vellyst af vandrerne efter en god, afvekslende oplevelsesvandring. Enkelte valgte at tage færgen tilbage til Sjælland klokken 12.30, medens de fleste fortsatte nogle ekstra timer i det dejlige forårsvejr på Agersø .

Vandreklubben siger tak til både guiden og deltagerne for nogle gode timer på sognets naboø!

Næste vandring finder sted søndag den 19. maj klokken 14.00
fra p-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
Vandringen har fået titlen “Hvad blev der af Stibjerghuse?”, og guide for turen er Eigil Hansen.
Alle interesserede er velkomne, og turen er naturligvis gratis at deltage i.

————————————————————————————-

 MTB-sporet i Højbjergskoven

Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven,
som absolut er et besøg værd for hele familien,
for her er en skov fyldt med oplevelser for både børn og voksne.
(Læs mere om skoven og MTB-sporet i Tårnborgbladet august 2018)

Her kan du se et oversigtskort over sporet:
————————————————————————————————————