Årsberetning 2019

Årsberetning for Tårnborg Lokalråd
Tirsdag den 19. marts 2019

Så er endnu et år gået, og vi skal se tilbage på, hvad Tårnborg Lokalråd har arbejdet med og medvirket til i lokalområdet i 2018 – plus et par måneder til. – Og der er sket en del ting som følge af det meget positive samarbejde mellem lokalrådet og sognets foreninger og institutioner.

Nytårsaftensdag 2017 afholdt vi traditionen tro nytårsløb i Tårnborg. Atter var det hyggeligt at begynde årets sidste dag med lidt motion – og dejligt, at rigtig mange mødte frem for at ønske hinanden ”godt nytår” efter en god times strabadser, som startede med opvarmning i skolens gymnastiksal, hvorefter der kunne vælges mellem en vandring på 3 km eller en løbetur på 5 kilometer. For børn var der indlagt en lille quiz undervejs, som tilsyneladende blev vel modtaget af både børn og voksne. Vi håber, at traditionen med ”Tårnborg Nytårsløb” kan fortsætte, så løbet også kan gentages næste nytårsaftensformiddag, hvilket der vel er gode chancer for!

I februar måned 2018 afholdt lokalrådet informationsmøde i forsamlingshuset om de tomme grunde på Hesselbjerg, som i en lang årrække har været sat til salg af kommunen. Omkring 50 af sognets beboere mødte frem, og interessen for en bolig på stedet viste sig så stor, at en ”Hesselbjerg-gruppe” blev nedsat. Gruppen har siden gennem hele året arbejdet ihærdigt med at få gjort en bygherre interesseret i at bebygge grunden, men opgaven har ikke været nem, da der tilsyneladende ikke er mange, der ser muligheder i at udvikle Tårnborgområdet. Derfor skal der lyde en stor tak for det store, vedholdende arbejde til alle medlemmer af ”Hesselbjerg-gruppen”, men især til Gulla Hansen, som har været meget iderig og frontkæmper i arbejdet med at finde nogen, der kunne gøres interesseret i at bebygge Hesselbjerg. – Og Gullas arbejde bar frugt: OK-fonden – som kort fortalt er en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet! – blev gjort interesseret, og nu afventes så kommunens stillingtagen til projektet. I går aftes var sagen på dagsordenen i Økonomiudvalget, og efter denne årsberetning vil Gulla sandsynligvis fortælle nærmere om projektets fremtid, som det tager sig ud netop nu.

I april måned afholdt vi for 4. gang affaldsindsamling i lokalområdet. I alt blev indsamlet en masse affald bestående af især fastfoodemballage, plastikposer, cigaretpakker og pantløse dåser. Blandt de mest bemærkelsesværdige og naturfjendtlige fund kan nævnes: et toiletbræt, en computerharddisk, et reklameskilt til en håndværkerbil, en overfyldt henstillet husholdningsaffaldspose, en velfyldt ble, kondomer og cigaretskod i hobetal samt store mængder af græsplæneklipper-ituskårne dåser. Ja, undervejs på indsamlingsruten kunne man godt blive lidt bekymret for naturens og menneskets fremtid, hvis ikke sidstnævnte bliver bedre til at passe på førstnævnte! – Men heldigvis var der over tyve tårnborgenserne, der gjorde noget for naturen og lokalområdet den 22. april. – Tak, for det!
Vi vil igen år afholde affaldsindsamling, og også denne gang bliver det i samarbejde med Slagelse kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Det foregår søndag den 31. marts 2019 klokken 10.00 fra Dagli’Brugsens parkeringsplads. Forhåbentlig vil rigtig mange tage del i indsamlingen!

Tårnborg Vandreklub, som jo stadig er en underafdeling af Tårnborg Lokalråd, har i det forgangne år atter vandret mange kilometer i og udenfor lokalområdet, hvor årets vandringsguider – Kurt Rehder, Villy Jensen, Anne Mikkelsen og Eigil Hansen – fortalte engageret om alt, hvad vandrerne passerede, så man både fik motion og frisk luft – men også under vandringerne blev klogere på stedet, hvor vi bor, på lokalhistorien og på fugle- og dyrelivet! – Det er rigtig dejligt, at vi i sognet har mange, der vil være med til at lave de forskellige vandreture – tusinde tak til alle guiderne. Og der er jo stadig gang i vandreklubber her i 2019, så se i vandreprogrammet, om der ikke skulle være en tur eller flere, som kunne friste til jeres deltagelse.

I juni måned blev der for tredje gang afholdt ”Sommer i Tårnborg” ved Tårnborghallen. Sommerfesten, lørdag den 16. juni 2018, bød på masser af underholdning, spændende aktiviteter og gode tilbud – men gæsterne udeblev!

Der skal lyde en tak til alle de engagerede stadeholdere, aktivitetsbestyrere og hjælpere, som var med til at arrangere festen. Vejrguderne skal også modtage en tak for det fantastiske sommerfestvejr, som dagen blev velsignet med – trods vejrmeldingerne om regn i løbet af dagen. – Gæsterne, som fandt frem til sommerfesten, skal også have en stor tak for fremmødet. Netop de gjorde, at dagen blev god for underholderne, aktivitetsbestyrerne, stadeholderne og arrangørerne, men desværre fravalgte langt de fleste tårnborgensere ”Sommer i Tårnborg 2018”, hvilket naturligvis har fået os til at overveje, hvor der blev fejlet i planlægningen og programsammensætningen! Vi er sikre på, at lokalbeboerne er interesseret i, at der er aktiviteter i nærområdet, men tilsyneladende er det ikke i form af ”Sommer i Tårnborg”! Så i år afholdes altså ingen ”Sommerfest i Tårnborg”, men måske om nogle år, når nogen finder et godt, holdbart koncept, som tårnborgenserne vil bakke op om!

I 2018 søgte vi igen penge hos Slagelse Kommune for at lave nogle ”Tårnborg spiser sammen”-arrangementer. Vi afholdt tre arrangementer i 2018, og de blev alle pæne succeser med op til mere end 100 deltagere, der spiste godt og derpå hyggede sig med smuk fællessang til tonerne af Troels’ musik. Vi har atter i år søgt penge i en kommunal pulje til lignende arrangementer – og forhåbentlig modtager vi et beløb inden længe, så vi igen kan mødes under mottoet: Spis, syng og vær sammen!

Lokalrådet er rigtig glade for, at et ønske, som rådet har haft siden starten i 2015, endelig blev opfyldt i 2018. Drømmen har været, at lokalrådet i samarbejde med Tårnborg Kirkes menighedsråd og Tårnborg Idrætsforening kunne stå for et fælles Tårnborgblad, så informationer om og for sognet kan formidles så enkelt, billigt og lokalt som muligt. Og det er nu lykkedes at få alle til at indgå i projektet, hvilket betød, at der i maj, august, november, og senest i februar lå et lokalblad i sognets postkasser. Forhåbentligt vil det også i fremtiden være muligt at fået udgivet bladet, men meget afhænger selvfølgelig af, om nogen fortsat vil engagere sig i bladet ved at skrive i det, annoncere i det, deltage i bladets produktion samt ikke mindst – læse i det!

Til sidst skal nævnes et par af de store succeser for lokalområdet i årets løb:
Før et byrådsmøde sidst i april 2018, sendte Tårnborg Lokalråd et ”idekatalog” omhandlende den knap 5000 m2 store grund beliggende på Ørnumbakken på Halsebyvej. Tårnborg Lokalråd ville med forslaget gøre byrådet opmærksom på, hvilke store muligheder for aktiviteter og tiltag der er i forbindelse med den smukt beliggende grund.

På byrådsmødet besluttede det samlede byråd i Slagelse Kommune at lade forslaget fra Tårnborg Lokalråd få en chance, og dermed blev naturområdet på Ørnumbakken stillet til rådighed for sognet. Dette resulterede i efteråret i en velbesøgt stiftende generalforsamling for dannelsen af foreningen ”Naturområdet Ørnumbakken”, som derved overtog forpligtigelser og rettigheder over området efter lokalrådet. Lokalrådet ønsker den nye forening held og lykke med det nye Ørnumbakke-projekt, som ganske sikkert vil give alle i Tårnborg mange glæder i fremtiden.

I september tilsluttede lokalrådet sig et kommuneinitiativ kaldt ”Borgerne Bestemmer”. Initiativet går ud på at 100.000 kr. sættes i spil til realisering af ideer og forslag fra lokale borgere. I januar i år blev der så afholdt afstemnings-borgermøde i Tårnborg Forsamlingshus om de indkomne forslag, der gerne skulle sætte yderligere skub i udviklingen af området og styrke fællesskabet. To forslag var til afstemning blandt de cirka 50 fremmødte fra sognet, og det blev “Naturområdet Ørnumbakken”, som løb med de 100000 kr., men meget glædeligt aftalte de to konkurrerende parter efter afstemningen et fremtidigt samarbejde, som sandsynligvis vil udvikle sig til spændende projekter i årene fremover.

Ja, denne beretning var lidt om, hvad Tårnborg Lokalråd blandt andet har taget del i samt taget initiativ til siden sidste års beboermøde. Vi vil gerne sige tak til alle samarbejdspartnere i 2018. Uden positive og engagerede foreninger, institutioner, erhvervsliv og enkeltpersoner kan vi intet udrette, og heldigvis er der stadig mange i Tårnborg, som gerne yder en indsats for det lokale fællesskab. Lige om lidt skal vi have valgt lokalrådsmedlemmer og suppleanter til Lokalrådet. Tak for indsatsen til de afgående medlemmer af lokalrådet, og velkommen til de nye medlemmer. Forhåbentlig vil der være mange, som melder sig klar til at indtræde i Lokalrådet de næste par år, så vi kan blive ved med at holde ”LIV” i Tårnborg.

———————————-

Tårnborg 19. marts 2019

Jørgen F. Rasmussen
Næstformand i Tårnborg Lokalråd