Beboermøde 15. marts 2017

Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshus
onsdag den 15. marts 2017 klokken 19.00

P1160688

Referat

Til Beboermødet var 23 beboere samt fire rådsmedlemmer mødt frem.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

 1. Valg af dirigent
  Lokalrådet foreslog Bjarne Nielsen, hvilket hele forsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. Bjarne Nielsen konstaterede, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter to stemmetællere blev valgt til at sikre korrekt optælling af stemmer i tilfælde af tvivl under afstemninger.
 2. Formandens beretning
  Formanden for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen, fremlagde Lokalrådets årsberetning under stor lydhørhed fra alle mødedeltagere, der efterfølgende bekræftede den med klapsalver. (Årsberetningen kan læses her).
  Efter fremlæggelsen af årsberetningen blev der indføjet en lille pause, hvor Lokalrådet var vært for en sodavand eller øl samt chips ad libitum, som forsamlingshusets værtspar havde fremtryllet til lejligheden.
  Pausen blev efterfulgt af en mulighed for kommentarer og spørgsmål til formandens beretning. Lokalrådets aktiviteter blev rost af flere af mødedeltagerne, hvilket også gjaldt indsatsen omkring etableringen af det nye rekreative område ved Gl. Halseby, dog var Karin Hansen fortaler for, at der blev gjort meget mere for området i Violvejsparken, da det er her, de fleste børn i færdes i fritiden. Jørgen F. Rasmussen kommenterede Lokalrådets beslutning om ikke længere at samarbejde om TårnborgMagasinet og udtalte håb om, at der i lokalområdet kunne findes personer med interesse i at starte et andet lokalblad, da han anså et sådant blad nødvendigt i informationsarbejdet. Samtidig beklagede Jørgen, at han som TIF-medlem havde tilsendt TårnborgMagasinet artikelmateriale, som let kunne forveksles med stof fra Lokalrådet, og at han derved måske kunne blive opfattet som illoyal overfor Lokalrådets beslutninger. Ingen af de fremmødte udtrykte dog en sådan opfattelse.P1160689
 3. Kassererens beretning
  Kassereren i Lokalrådet, Mette Jørgensen, fremlagde regnskabet for Lokalrådets andet år. (Regnskabet kan ses her). Regnskabet fremviste et overskud på kr. 6.057. Efter regnskabsfremlæggelsen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål, hvilket ingen af de fremmødte dog havde behov for. Afslutningsvis blev regnskabet godkendt med klapsalver fra alle fremmødte.
 4. Indkomne forslag
  I forbindelse med Beboermødet i 2016 blev der stillet to ændringsforslag til vedtægterne. Disse to forslag, som omhandlede vedtægternes §2 stk.1 og §6 stk.2, blev kort gennemgået af Jørgen F. Rasmussen, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. (Forslagene kan læses  her). Forslagene blev begge enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter
  Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg: Karen Holst Carlsen (ville gerne genvælges), Jørgen F. Rasmussen (ville gerne genvælges)og Anne-Marie Larsen (udtrådte af lokalrådet i januar og ønskede ikke genvalg). Fire personer blev opstillet til valget, og efter en kort drøftelse resulterede valget i, at Karen Holst Carlsen og Jørgen F. Rasmussen samt Martin Borup Jørgensen blev valgt til Lokalrådet uden skriftlig afstemning, og at Henrik Boalth blev valgt som suppleant i Lokalrådet. Det nye lokalråd fik af de fremmødte på Beboermødet bemyndigelse til selv at finde yderligere én til to suppleanter i løbet af året, så Lokalrådet får det antal medlemmer, som er nødvendigt for et kvalitativt arbejde.
 6. Valg af revisor
  Erik Lundemann blev genvalgt uden modkandidater – efter telefonisk kontakt og bekræftelse.
 7. Eventuelt
  Lokalrådets næstformand og sekretær agiterede lidt for Lokalrådets kommende aktiviteter og nævnte, at Ulla Olsen har taget initiativ til en ny facebookgruppe kaldet ”Gå- eller cykeltur i Tårnborgområdet” for alle, der ønsker motion og socialt samvær. Første tur finder sted den 23. marts. Desuden blev reklameret for Tårnborg Vandreklubs tur med Villy Jensen den 22. marts fra Korsør Station, og foredragsaftenen den 29. marts i forsamlingshuset med Kurt Rehder og Henning Nielsen. Afslutningsvist blev der udtalt håb om stor tilslutning til affaldsindsamlingen den 2. april klokken 10 fra P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.

P1160692

Hermed sluttede Beboermødet klokken 20.30 med en kort tak fra Lokalrådets formand til de fremmødte for god ro og orden, samt til dirigenten, Bjarne Nielsen, for en kompetent og behagelig ledelse af Beboermødet.

——————————-

Referent:
Jørgen F. Rasmussen
Sekretær i Lokalrådet