Et velbesøgt beboermøde i forsamlingshuset

Et velbesøgt beboermøde i forsamlingshuset

Tirsdag den 20. marts afholdt Tårnborg Lokalråd beboermøde (generalforsamling!)
i Tårnborg Forsamlingshus –  med fællesspisning klokken 18.00 og møde klokken 19.00.

I det følgende kan du læse referatet af mødet samt se nogle indtryk
fra spisningen og beboermødet:

Referat af Beboermødet i Tårnborg Lokalråd i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 20. marts 2018

Før selve Beboermødet deltog 37 beboere i fællesspisning af helstegt kylling med agurkesalat, kartofler og skysovs. Før og efter spisningen blev der sunget et par lokale viser, og de fremmødte blev orienteret om nogle af de kommende måneders aktiviteter i Tårnborgområdet.

I det egentlige Beboermøde med start klokken 19.30 deltog 44 beboere samt fire af rådsmedlemmerne (to havde meldt forfald pga. sygdom). Under mødet var Lokalrådet vært for sodavand og øl ad libitum.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

1. Valg af dirigent
Lokalrådet foreslog Bjarne Nielsen som dirigent, hvilket hele forsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. Bjarne Nielsen konstaterede, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter to stemmetællere – Karin Hansen og Henrik Kjærside  – blev valgt for at sikre korrekt optælling af stemmer i tilfælde af tvivl under afstemninger.

2. Formandens beretning
Formanden for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen, fremlagde Lokalrådets årsberetning under stor lydhørhed fra alle mødedeltagere, der efterfølgende bekræftede den med klapsalver. (Årsberetningen er vedhæftet i skriftlig form her).

Efter fremlæggelsen af årsberetningen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål til formandens beretning, hvilket mange mødedeltagere benyttede sig af: Karin foreslog, at vandreklubben i fremtiden indbyder forskellige lokalkendte til at guide klubbens ture; lidt a la menighedsrådets ”Ti vi ka’ li’”.
Anne-Marie foreslog en sankthansfest ved stranden, og at unge i området blev aktiveret i rådets arrangementer. Jens ønskede træerne på Svenstrup Bjerg (Spejderbjerget) fjernet, så den tidligere fantastiske udsigt kan genskabes. Troels foreslog, at lokalrådet involverer sig i de forladte idrætsarealer og klublokaler på Ørnumvej ved at kontakte kommunen, så noget bliver gjort ved skændslen, som møder os ved indkørslen til sognet.
Jesper Jethoni var glad for bænkene langs Norstien, men efterlyste også, at der bliver opstillet borde-bænkesæt ved Svenstrup Strands parkeringsplads, så dårligt gående kan nyde udsigten uden at skulle forcere skrænten til stranden. Jørn forslog at inddrage Jan Milwertz i undersøgelsen af boligmulighederne på Hesselbjerg. Den nedsatte Hesselbjerggruppe kunne meddele, at Bolig Korsør kort og klart havde svaret ”nej”, da de blev forespurgt om en eventuel interesse i området.
Jørgen spurgte til det slukkede gadelys i Frølunde, og Jonna meddelte problemer med belysningen ved forsamlingshusets p-plads, da de store træer hindrer, at der kastes lys på parkeringspladsen. I samme forbindelse fortalte Søren om, at belysningen ved fodgængerovergangen ved Dagli’Brugsen er utilstrækkelig, da gadebelysningen vender væk fra overgangen, der derfor henlægger i mørke om aftenen og natten.
Lokalrådet blev opfordret til at rette henvendelse til teknisk forvaltning og SK-forsyning om problemerne. Afslutningsvist blev Lokalrådets aktiviteter rost af flere af mødedeltagerne,

3. Kassererens beretning
Kassereren i Lokalrådet, Mette Jørgensen, var desværre fraværende pga. sygdom, så regnskabet blev i stedet fremlagt af lokalrådets formand. Regnskabet fremviste et pænt overskud. Efter regnskabsfremlæggelsen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål, hvilket kun få af de fremmødte benyttede sig af. Et par spørgsmål om bidrag fra kommunen samt rådets støtte til ophængning af udendørs hjertestartere blev besvaret af lokalrådet. Afslutningsvis blev regnskabet godkendt med 46 stemmer for, medens to afholdt sig fra at stemme.


4. Indkomne forslag
Lokalrådet havde stillet to forslag, som omhandlede vedtægternes §2 og §3. Forslagene blev kort motiveret af næstformanden, Jørgen F. Rasmussen, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. (Forslagene er vedhæftet).
Forslagene blev begge enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Jesper Thomas Nielsen (Jethoni) havde stillet forslag om et pyramideprojekt i sognet. Efter en kort introduktion fremviste han en kort film – produceret med støtte fra Landudvikling Slagelse og Korsør Produktionshøjskole – om ideen, og efterfølgende blev medlemmer til en arbejdsgruppe efterlyst. Efter nogle spørgsmål fra de fremmødte, opfordrede Jesper alle interesserede til at kontakte ham, så mulighederne for en realisering af projektet kan blive undersøgt i nær fremtid.


5. Valg af Lokalråd og suppleanter

To medlemmer af Lokalrådet var på valg: Thomas Hansen (ville gerne genvælges) og Mette Jørgensen (ønskede ikke genvalg). Resultatet blev, at Lokalrådet blev valgt uden skriftlig afstemning, da Thomas Hansen blev genvalgt, og Gertrud Bendorff indtrådte som nyvalgt – efter at hun kort havde fortalt om sig selv og sine oplevelser som nytilflytter i sognet. Henrik Boalth blev genvalgt som suppleant i Lokalrådet.

Tårnborg Lokalråd 2018 her dermed følgende medlemmer: Karen Holst Carlsen, Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Martin Borup Jørgensen, Henrik Boalth og Jørgen F. Rasmussen.
Rådet fik bemyndigelse af de fremmødte til selv at finde yderligere én til to suppleanter i løbet af året, så Lokalrådet får det antal medlemmer, som vedtægterne giver mulighed for.

6. Valg af revisor (nu benævnt bilagskontrollant)
Erik Lundemann blev genvalgt uden modkandidater. Som suppleant for bilagskontrollanten blev Jørgen Frandsen valgt.


7. Eventuelt
Der blev fra nogle af de fremmødte peget på nogle problemer i sognet samt givet ideer til udvikling i Tårnborg: Kloakrenoveringen sidste år i Frølunde har medført vand på veje, haver og i kældre, hvilket er meget problematisk for beboerne. Trafiksikkerheden på vejen fra forsamlingshuset til Agervej blev foreslået forbedret ved indførsel af et standsning- og parkeringsforbud på strækningen.
Udbyggelse af legepladsen i Violvejsparken var et stort ønske, til hvilket lokalrådets formand kunne fortælle, at der p.t. blev arbejdet med ideen i lokalrådet, men lovgivningen på området har mange restriktioner, så anlæggelse af legepladser er ofte en dyr og langsommelig proces. En bilvaskehal ved Dagli’Brugsen kunne sandsynligvis give større handel i butik og ved tankanlæg. Den sløjfede vareudkørsel fra Dagli’Brugsen blev foreslået genindført, eventuelt via frivilliges udkørsel af varer, hvilket måske endda kunne klares med en cykeltrailer.

———————————————-

Beboermødet sluttede cirka klokken 21.00 med en kort tak fra Lokalrådets formand til de fremmødte for god ro og orden – samt til dirigenten, Bjarne Nielsen, for en kompetent og behagelig ledelse af Beboermødet.

Referent:
Jørgen F. Rasmussen
Sekretær i Lokalrådet