Etablering af en ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget

Etablering af en ny døgninstitution for unge på Halsebyvænget
(Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd)

For ganske nylig blev et af medlemmerne i Tårnborg Lokalråd opmærksom på, at der er planer om etablering af en døgninstitution for væsentligt udfordrede unge på Halsebyvænget i Halseby.

Beslutningen om etableringen af institutionen er taget i byrådet sidste år den 26. april, så lokalrådet blev temmelig overrasket over, at vi intet havde hørt om beslutningen – og at heller ikke de nærmeste naboer til bostedet var blevet orienteret om planerne, og mærkeligt nok kunne vi heller ikke finde noget om planerne i lokalpressen – som fx Sjællandske og Ugeavisen.
Vi kunne derimod ved selvsyn registrere, at forskellige håndværkere arbejdede i bygningerne, hvilket sandsynliggjorde, at de unge beboere snart ville flytte ind.

Derfor henvendte vi os først til Børne- og Ungeudvalget i kommunen og siden til Socialudvalget, da det viste sig temmelig vanskeligt at finde nogen, der kendte så tilstrækkeligt til sagen, at de mente, de kunne udtale sig. Alle vi henvendte os til, modtog vores forespørgsel om døgninstitutionen med venlighed og positiv respons, men et egentligt svar lod vente på sig. I vores henvendelse til kommunen gjorde vi specielt synspunktet om rettidig kommunikation og orientering gældende, idet vi synes, det ville være rigtig fornuftigt at orientere lokalsamfundet og især de nærmeste naboer, inden planerne blev realiseret, så uhensigtsmæssig uvilje, overraskelse og modstand mod projektet kunne imødegås.  Åbenhed og kommunikation bør være et helt centralt middel i en kommunes arbejde, især når nye projekter igangsættes.

Lokalrådet bad om, at kommunen orienterede naboerne om de unge beboeres udfordringer, så Halseby kunne føle sig tryg ved det nye naboskab. Mange i Halseby føler i forvejen, at der trækkes en del veksler på deres forståelse, empati og velvilje i forhold til Halsebys nuværende bosted for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og mange udtaler bekymring over, om fremtiden vil byde på nye naboudfordringer.

Personalesituationen på unge-institutionen giver også anledning til bekymring hos mange: Vil man kunne tiltrække kvalificeret personale med forstand på beboergruppens behov og udfordringer – eller vil man være nødt til at anvende vikarer uden de nødvendige kvalifikationer, og kan man da dæmme op for konflikter, som eventuelt opstår mellem de to beboergrupper – de nye udadreagerende unge og de “gamle” beboere med psykiske og fysiske udfordringer?

Tårnborg Lokalråd synes, at Halseby i særdeleshed, men også resten af Tårnborgområdet efterhånden er mættet med udfordrede beboere, så måske var/er det muligt at finde en bedre placering af en unge-døgninstitution i Slagelse Kommune? Der skal naturligvis være plads til alle et eller andet sted, men det gavner sjældent noget, at man koncentrerer de udfordrede personer på et mindre område uden tilbud og muligheder, der kan stimulere de udfordredes positive udvikling. – En stigende uro og bekymring blandt områdets “gamle” beboere kan desværre resultere i massiv fraflytning fra området og fravalg af områdets institutioner og foreninger – fx skole og idrætsliv, hvilket vi i lokalrådet naturligvis ikke er interesseret i.

Vores henvendelser til kommunen har siden meget glædeligt resulteret i, at Socialudvalget har besluttet at invitere den kommende institutions naboer til et orienteringsmøde i nær fremtid, samtidig med at der også er sendt en skriftlig naboorientering til de nærmeste beboere sammen med en beklagelse over den sene orientering. I skrivende stund vides ikke, hvornår orienteringsmødet finder sted, men forhåbentlig er det blevet afviklet, nu hvor du læser dette, for efter planen flytter de første beboere ind i maj-juni måned.

(Læs også indlægget  fra en nabo til den kommende institution – lige under denne artikel!)

——————————————

Vores nærområde kvases mellem institutionerne
Af Tommy Sloth, beboer i Gl. Halseby

Her den 29. marts 2022 fik jeg en mail fra Slagelse kommune.

Mailens ordlyd har jeg plukket nogle citater fra, som hermed følger direkte citeret:

“Ny Døgninstitution ved Halseby”
Tilbage i april 2021 beslutter byrådet at benytte bygningerne på Halsevænge 1-3, Korsør. til en døgninstitution for unge mellem 12 og 17 år.
Beboerne er unge med følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.
De unge kan have flere psyko-sociale og psykiatriske diagnoser, herunder udviklingsforstyrrelser og udad/indad-reagerende adfærd.
Målgruppen er udfordrede børn eller unge, som ofte er kendetegnet ved at have et problematisk forbrug af rusmidler, eller være i risiko for at kunne få det.
Der vil være et løbende optag af de unge på institutionen, med forventet start slut maj – start juni 2022.

Mail er sendt af Jens Løhndorf
Virksomhedsleder
gninstitutionerne Havrebjerg og Halseby

Bemærk her, at fra vi har modtaget mailen til forventet opstart, vil der være 2 måneder!

I oplægget til den politiske beslutning om placeringen af den nye døgninstitution, blev der blandt andet bemærket, at:

“Erfaringerne fra Havrebjerg viste, at de unge var væsentligt mere udfordrede end først antaget, hvor især rusmiddelproblematikker var fremherskende.”

Forhistorie

Tilbage i 2011, da man var i gang med planlægningen af den kommende udvidelse af Halsebyvænget, fra at være 12 beboere til i alt 24 beboere, blev vi beboere i Halseby-området ikke indkaldt/inviteret til mødet, hvor kommunens præsentation af de nye beboelser fandt sted. Vi fandt ud af det på egen hånd, og det meste af Gl. Halseby mødte op.

Her var interessen hovedsageligt omkring de beboere, der var domsanbragte og formerne for kriminaliteten, de havde begået. Vi borgere i Halseby var bekymrede for vores tryghed, specielt for vores børns tryghed.

Repræsentanterne fra Slagelse kommune blev stillet spørgsmålene:

Har der har boet eller bor der personer, som har taget livet af folk, – lavet røveri, – har frihedsberøvet, – begået alvorlig vold, – begået voldtægt eller anden sædelighedsforbrydelse, – eller begået seksuelle krænkelse af børn?”

Svarene var: Nej, domsanbragte, der havde lavet personfarlig kriminalitet, kan ikke bo på Halsebyvænget.

Senere fik vi oplysninger om, at en beboer på Halsevænget, som var dømt for mordbrand, lavede en ildspåsættelse på institutionen og en ildspåsættelse på en restaurant i Korsør.

Dette eksempel på ukorrekte oplysninger fra kommunen, gjorde os naturligvis meget utrygge i naboskabet med bostedet på Halsebyvænget.

Vi havde siden en del møder med kommunen og fik lovning på en forbedret dialog borger og kommune

Imellem samt lovning på, at man ikke ville anbringe personer på institutionen, der kunne være til fare for de omkringboende borgere. Dette løfte blev givet af servicedirektør Lars Hansen på vegne af kommunalbestyrelsen.

Vi anmodede byrådet om erklæring om, at der fremover ikke ville komme til at bo domsanbragte, som havde begået personfarlig kriminalitet

Den anmodning ville Borgmesteren ikke imødekomme. Borgmesteren svarede i et brev til os, at de bygninger, der blev fraflyttet fra, fremover skulle benyttes til administration for specialcenter Vest med personale fra Korsør og Skælskør.

Det har senere vist sig, at denne påstand fra borgmesteren ikke stemmer overens med virkeligheden, da det er kommet frem, at der har været domsanbragte i de bygninger, der skulle rumme personale, hvilket kan læses i følgende mailuddrag den 31. 2022 fra Slagelse Kommune ved Jens Heinrich Løhndorf, virksomhedsleder, Center for Børn og Unge, Klostermarken Skole.
I mailen gav kommunen følgende svar på en mail fra en bekymret beboer:

“Der har tidligere været domsanbragte (døgninstitution) hørende til Centeret Handicap og Psykiatri – inden Centeret for Børn og Familie overtog bygningen. Vi har med andre ord lavet en ændring af målgruppen (ikke domsanbragte), der rummes i lokalplanen.”

Nej, de domsanbragte findes stadig ovre på den anden side af vejen iflg. Halsebyvængets webside, hvor følgende kan læses i forbindelse med beskrivelsen af beboer-målgruppen:”…. voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som i varierende grad har brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål, samt støtte i forhold til deres psykiske habitus. Målgruppen er endvidere domfældte borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en type 4 eller type 5 dom”.

Den nye unge-institution er planlagt til placering i de bygninger, der tidligere blev brugt til administration, og kun en vej, der er 6 m bred, adskiller den nye unge-døgninstitution og det ”gamle” Halsebyvænget med sine 24 voksne beboere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – hvoraf der kan være 12 domsanbragte med de samme funktionsevner som de øvrige beboere samt med udad-reagerende adfærd og muligvis også misbrugere af diverse rusmidler.

Så jeg vil sige, at den samlede problematik mellem denne nye Institution, og den eksisterende, med alle de ligheder og forskelligheder, der fremover vil herske her, er en overmatchning, der virker som en pædagogisk planlægningsbommert.

Den eneste grund til at placeringen her, er givetvis taget på grund af de tomme lokaler.

Denne placering er der ingen pædagogisk værdi i. Jeg vil påstå, tværtimod!

Jeg har arbejdet på flere døgninstitutioner og et asylcenter for uledsagede børn og unge i samme aldersgruppe, og herfra kan jeg nikke genkendende til de samme problematikker, som er beskrevet her for den nye døgninstitution. Det var et arbejde af en karakter, der sled meget på personalet og med en konstant udskiftning af personaler. Der var flere daglige konflikter, og nogle af disse var meget voldsomme.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke embedsfolk der har bundet politikkerne i Slagelse Kommune denne beslutning på ærmet. Det er at spille hasard med beboerne og borgerne i hele området!

Jeg har efter modtagelse af mailen haft kontakt med nogle af naboerne, som udtrykker, at de er rystede over modtagelsen af denne besked, der har gjort dem utrygge med hensyn til deres børns færden i området. Endvidere giver de udtryk for, at vores område bliver kvast imellem de massive institutioner, der bliver placeret her.

På møder med en politikker (en udvalgsformand) og embedsfolk i forbindelse med udvidelsen af Halsebyvænget fra 12 til 24 beboere, blev vi lovet, at der ikke ville komme flere udvidelser.

Nu er der lagt op til yderligere 12 nye utilpassede, unge beboere i den tunge kategori.

Det er minimalt, hvor mange borgere i området, der har modtaget førstnævnte orienteringsmail om den nye unge-institution, fx har beboere ved Tårnborg skole ikke modtaget den.

Sådan en beslutning skal da tages i dialog med de lokale borgere, selv om det ikke er nødvendigt i forhold til lokalplanen. Det er meget pinligt, at man ikke vil mødes med os, inden sådan en beslutning tages.

Det tidligere løfte om god dialog mellem borgere her i området og Slagelse kommune er rykket tilbage til start. Det her er på mange områder en skandale, specielt med hensyn til fejlplaceringen af institutionen og den tilsyneladende fraværende vilje til at informere samt gå i rettidig dialog med beboerne i området.
Jeg vil ikke deltage med piper, trommer og hornmusik for at byde den nye døgninstitution velkommen!

Med venlig hilsen

Tommy Sloth
(Beboer i Gl. Halseby, der i øvrigt synes, at der skal findes et andet navn end Halseby til institutionen).