Formandens beretning ved Beboermødet 2023

Beretning for Tårnborg Lokalråd 2022

Når man som repræsentant for Tårnborg Lokalråd ser tilbage på året 2022, kan man let blive lidt forstemt på sognets vegne, for det er først og fremmest to negative forhold for vores ellers så dejlige område, som falder i tankerne: nemlig beslutningen om at Tårnborg Skole lukkes ved afslutningen af dette skoleår, den 23. juni – og at Dagli’Brugsen i Frølunde lukkede døren for sidste gang den 24. februar i år.
Begge forhold vender jeg tilbage til senere i beretningen, for der har naturligvis været meget andet lokalrådet har været involveret i det seneste lokalråds-år. Så vi tager årsberetningen sådan nærmest i kronologisk orden:

Tirsdag den 22. marts blev der afholdt Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshuset i 2022, og allerede den 29. marts blev der afholdt konstituerende lokalrådsmøde med følgende resultat: Formand: Jørgen F. Rasmussen; næstformand: Charlotte Horn; kasserer: Thomas Hansen; sekretær: Sonja Johansen; bestyrelsesmedlem: Christian Alexander Skaarup-Kjellerup; 1. suppleant: Henrik Kjærside og 2. suppleant: Anne Marie Larsen.
På Beboermødet blev Jørgen Frandsen valgt som lokalrådets bilagskontrollant, og Ib Larsen blev valgt til at varetage bilagskontrollantsuppleantposten.
Varetagelsen af lokalrådets faste opgaver og underafdelinger blev fordelt på følgende måde:
LUP-medlemmer fra lokalrådet: Sonja, Charlotte og Alex; Naturområdet Ørnumbakken: Thomas og Charlotte; Tårnborgbladet: Henrik og Jørgen; Tårnborg Vandreklub: Jørgen og Anne Marie og
Hjemmesiden og facebookgruppen: Alex, Henrik og Jørgen. – Og så kunne arbejdet gå i gang:

Søndag den 2. april blev årets første arrangement gennemført, da lokalrådet sædvanen tro tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, hvilket desværre blev en succes, da vi tilsyneladende stadig har flere svinere end cleanere i sognet! Samme arrangement blev gentaget i søndags, den 26. marts, og desværre med samme – eller måske værre – resultat: Masser af affald i naturen, men tilsyneladende få i sognet, som har tid til at gå ind i kampen mod svineriet. I søndags var der fem af sognets beboere, som tog del i lokalrådets affaldsindsamling med udgangspunkt fra Tårnborghallen. Måske skal det overvejes, om vi fortsat skal bruge kræfter på at stable fælles-affaldsindsamlings-arrangementer på benene, hvis så få fra sognet ønsker at deltage?

I det forløbne år har Tårnborg Vandreklub, der som bekendt er en underafdeling af Tårnborg Lokalråd, afviklet 15 vandringer, og langt de fleste ture med mange glade vandrere fra nær og fjern. Hensigten med vandringerne er at gøre både nuværende og måske kommende beboere i Tårnborgområdet klogere på Tårnborg – og af og til også på nabosognenes – natur, geografi og historie, samt selvfølgelig også at tilbyde frisk luft, god motion og socialt samvær i godt selskab.
I 2022 var vandreklubben blandt andet på udkig efter Tårnborgspor på Halsskov, på omvisning både uden- og indendørs på Tårnholm, flere gange i Korsør Lystskov – både med og uden kunstudstilling og brunch i Sommerlyst, på vandring i Højbjergskoven, i fodsporet på H. C. Andresen i Korsør, på vandring på gamle veje på Frølunde Fed, en tur på Hjertestien ved Musholm og senest en vandring på Revsporet på Halsskov. Lokalrådet og vandreklubben er især de faste, tilbagevendende guider, Villy Jensen og Kurt Rehder, en stor tak skyldig for deres store indsats for synliggørelsen af sognets natur og historie. Men også en stor tak skal lyde til de øvrige guider, som fx Inge og Knud Hjort Rasmussen for vandringen på Tårnholm, Henning Christensen for Ceres Strandturen, Svitlana Victorova for panoramaturen i Lystskoven og Søren Mikkelsen, Eigil Hansen samt Alex for guidningen på Frølunde Fed. Vi håber, at der også i fremtiden er mange i sognet, som vil stille sig til rådighed for guidning på udvalgte steder i sognet.

LUP-gruppen – LokalUdviklingsPlan-gruppen, som blev dannet på initiativ fra Tårnborg Lokalråd, og hvori lokalrådet har haft flere repræsentanter, har gennem mange år arbejdet intensivt med planer for den lokale udvikling i sognet, og onsdag den 25. januar 2023 fremlagde Sonja, Charlotte og Alex fra lokalrådet resultatet af de talrige års arbejde for kommunens Teknik, Plan og Landdistriktsudvalg. Arbejdet med LUP’en har mødt mange forhindringer og benspænd, men nu foreligger der altså en plan fyldt med gode ideer, og nu er det så op til interesserede i sognet at virkeliggøre noget fra planen. Sognet er en stor tak skyldig til de mange forskellige personer fra Tårnborgområdet, som har taget del i arbejdet med LUP’en. – Man kan finde Tårnborgs Lokale UdviklingsPlan på kommunens hjemmeside under ”Lokale Udviklingsplaner”.

I foråret blev Tårnborg Lokalråd kontaktet af firmaet Landsbyfilm, der – som navnet vel siger – har specialiseret sig i at lave film om landsbyer. Kontakten endte med en aftale om, at der skulle gøres et forsøg på at skaffe midler til en film om vores lokalområde, så den øvrige verden kunne få øje på vores lille landsdels-perle, hvor der bydes på både strand og vand, skov og mose, natur og kultur, lystfiskeri og andre friluftsaktiviteter, sommerhuse, sport, historie, god infrastruktur med nærhed til motorvej osv. – Ja, vores egn har mange attraktive kvaliteter.
Meget glædeligt lykkedes det Landsbyfilm at skaffe nok sponsorer, så en film kan skabes – efter planerne først på sommeren. Formålet med filmen er, at den efterfølgende skal bidrage til at promovere lokalområdet, så nye beboere og turister kan tiltrækkes. Men siden filmaftalen og sponsoraftalerne blev indgået, er væsentlige forhold jo ændret i Tårnborgområdet. Derfor har lokalrådet besluttet at bede om en udsættelse af filmoptagelserne, da vi synes, at en mulighed for at handle i en dagligvarebutik er et godt aktiv at kunne henvise til i en film om området. Vi har derfor aftalt med ISOfilm, som står for optagelserne, at filmoptagelserne udsættes til eftersommeren – måske august måned, så en ny butik i sognet forhåbentlig da også kan nævnes.
Såfremt alt håb om en kommende butik skulle falde til jorden, så er der da heldigvis stadig masser af attraktive ting i Tårnborgområdet, som kan virke tiltrækkende på nye borgere – og derfor er værd at vise frem i en film om Tårnborgområdet: fx naturen, de rekreative muligheder, et “fredeligt” område med nærhed til motorvejen og dermed mulighederne for hurtigt at komme både Fyn/Jylland og København, gode skoler og handelsmuligheder ikke langt fra sognet, en god børnehave og mange idrætstilbud. – Så filmen bliver optaget, og forhåbentlig vil mange af jer gerne være statister i den – den dag optagelserne finder sted!

I april 2022 blev Tårnborg Lokalråd opmærksom på, at der var planer om etablering af en døgninstitution for væsentligt udfordrede unge på Halsebyvænget i Halseby. Beslutningen om etableringen af institutionen var taget i byrådet den 26. april 2021 – altså året før – så lokalrådet blev temmelig overrasket over, at vi intet havde hørt om beslutningen – og at heller ikke de nærmeste naboer til bostedet var blevet orienteret om planerne, og mærkeligt nok kunne vi heller ikke finde noget om planerne i lokalpressen – som fx Sjællandske og Ugeavisen. Derfor henvendte vi os først til Børne- og Ungeudvalget i kommunen og siden til Socialudvalget, da det viste sig temmelig vanskeligt at finde nogen, der kendte så tilstrækkeligt til sagen, at de mente, de kunne udtale sig. – Lokalrådet ville gerne videreformidle vores synspunkt om, at Halseby i særdeleshed, men også resten af Tårnborgområdet efterhånden er mættet med udfordrede beboere, så måske var det muligt at finde en bedre placering af en døgninstitution for unge i Slagelse Kommune?
I vores henvendelse til kommunen gjorde vi specielt synspunktet om rettidig kommunikation og orientering gældende, idet vi synes, det ville være rigtig fornuftigt at orientere lokalsamfundet og især de nærmeste naboer, inden planerne blev realiseret, så uhensigtsmæssig uvilje, overraskelse og modstand mod projektet kunne imødegås. – Åbenhed og kommunikation bør være et helt centralt middel i en kommunes arbejde, især når nye projekter igangsættes og gennemføres – og dette princip har så absolut været en stor mangelvare i årets løb, i hvert fald set ud fra lokalrådets synsvinkel. Meget sker ”pludseligt”, uden grundig orientering og involvering af de berørte borgere!
I sagen om etableringen af døgninstitutionen var den helt gal: End ikke de nærmeste naboer var orienteret om planerne, hvilket der den 19. maj blev rådet bod på gennem en naboorientering i gymnastiksalen på Tårnborg Skole for udvalgte ejendomsejere i Halsebyområdet. Intet blev lovet på mødet, bortset fra at alt selvfølgelig ville foregå efter de eksisterende regler, og at institutionen ønskede et godt samarbejde med lokalbefolkningen, samtidig med at der ville blive planlagt et åbent hus-arrangement for lokalområdets beboere! – Siden har lokalrådet intet hørt. Vi håber, de nærmeste naboer er orienteret bedre, end vi er, for man kan i hvert fald iagttage, at de første unge er flyttet ind på institutionen, som vi selvfølgelig byder velkommen med ønsket om, at det bliver et godt og trygt aktiv for lokalsamfundet.

Sankthans 2022 på Ørnumbakken vil blive husket for et fantastisk vejr med blå himmel, brændende sol – selv sent på aftenen, og rigtig mange sommerglade gæster til Tårnborg Lokalråds bålarrangement på Naturområdet Ørnumbakken. Alle deltagere lod til at hygge sig, og efter at mange havde indtaget mad og drikke, blev det flot anlagte bål antændt klokken 20.30, og folketingsmedlem Stén Knuth holdt årets båltale, som kom vidt omkring fra heksejagt til krig i Europa. Som så ofte før var det lokalrådets Thomas Hansen, der havde sørget for en veltilrettelagt bålplads. Planen er, at der også i år skal være bål på Ørnumbakken, og måske er der i år endnu flere, der vil melde sig til en aktiv indsats i arrangementet?

Det blev en uforglemmelig dag, da Tour de France-feltet kørte gennem en stor del af Tårnborg Sogn den 2. juli 2022. Aldrig før er der set så mange mennesker i området, og alle var heldigvis enige om, at det skulle være en stor, gul fællesfest fra tidlig morgen til sen aften. Og alt forløb – ikke stille og roligt – men fredeligt og festligt! Men det gik ret hurtigt! 12 sekunder – så havde alle 176 Tour de France-ryttere passeret Svenstrup-spurt-stregen! En speciel tak skal lyde til alle, der tog del i gennemførelsen af tour-arrangementerne, samt til de, der støttede tilbuddene ved Dagli’Brugsen i Frølunde og i Violvejsparken, som lokalrådet havde en væsentlig andel i. Slagelse Kommune tilkommer stor ros for faciliteringen af arrangementet med gode toiletforhold, rengjorte og velordnede gader, stræder, grøfter og græsarealer. Måske kan vi håbe på, at det kan danne præcedens i fremtidens Tårnborg?

En Fællesskabsstafet er en idé udviklet i Slagelse Kommune, og ideen er siden taget op af en række andre kommuner i Danmark. Stafetten er en aktivitet, som forsøger at skabe møder på tværs af fællesskaber og bringe både frivillige foreninger, kommunale institutioner og andre organisationer sammen i ét stort fællesskab. Tårnborg Lokalråd havde i år forsøgt at gøre stafettens rute gennem Tårnborg så enkel som mulig og opfordret interesserede til at slutte sig til som deltagere, enten som depechebærer eller som følge – og efter eget valg til fods, i løb, på cykel eller på andet køretøj uden motor! Desværre var fremmødet ikke overvældende – bortset fra i Børnegården Kildebakken! Man kan blive en smule bekymret for fællesskabsfølelsen i sognet, når man ser på deltagerantallet de to dage, men der skal lyde en stor tak til alle, der valgte at tage del i Fællesskabsstafetten gennem sognet lørdag og søndag den 27.- 28. august. Specielt var det rigtig flot, at så mange børn, forældre og personale i Børnegården Kildebakken mødte frem en søndag formiddag og med stor energi deltog i transporten af depechen.

Igennem mange år har lokalrådet haft planer om at afholde nogle arrangementer for nytilflyttere i sognet, og den 20. september lykkedes det, for da mødte en del af sognets nytilflyttere – ikke mange – op til et arrangement i Tårnborghallens klublokaler, hvor Tårnborg Lokalråd, Tårnborg Idrætsforening, Tårnborg Skole og Korsør Bykontor orienterede om mulighederne for et godt og aktivt liv i Tårnborg og omegn. Det blev et vellykket arrangement, som vi måske kan bryste os af, at Bykontoret i Korsør siden kopierede med et arrangement på Fæstningen i november måned, hvor Tårnborg Lokalråd også deltog.

I årets løb har kommunen afholdt et par info-møder i Kulturhuset om energibesparelse, fjernvarme og andre energiløsninger. Her er det blev slået fast, at fjernvarme ikke skal ventes til Tårnborgområdet i de næste ti år, måske bortset fra Musholm- og Højbjergparkområderne, der sandsynligvis ikke skal vente så længe. I ventetiden må søges andre løsninger.
– Tårnborg Lokalråd er gået ind i et samarbejde, som kaldes ” Netværket for fælles grøn Varmeforsyning”, sammen med Grundejerforeningen Musholmparken, Grundejerforeningen Højbjergparken og Musholm Bugt Feriecenter. Indtil videre er der afholdt nogle møder med kommunen, og forhåbentlig inden længe kommer der en plan for, hvornår Tårnborgs områder kan forvente gode energiløsninger. Lokalrådets repræsentant i netværket er Charlotte Horn, som har et tæt samarbejde med netværkets formand.

I oktober og december blev de traditionelle ”Tårnborg spiser sammen” afviklet i Tårnborg Forsamlingshus. Begge gange var der masser af deltagere, god mad, hygge og velklingende musik til en række fællessange. Jeg tror, mange vil være glade, hvis disse fællesspisningsarrangementer kan gentages – også i 2023.

…. Og så sprang bombe nummer to i sognet: Allerede nogle måneder før var første bombe detoneret, da byrådet som led i Budget 2023 havde varslet besparelser gennem lukninger af nogle landsbyskoler i kommunen – herunder Tårnborg Skole – hvilket siden blev besluttet i byrådet den 23. januar i år, trods store protester og demonstrationer fra rigtig mange i Tårnborgområdet. Anden bombe detonerede lige før juleaften, da Coop udmeldte beslutningen om, at Dagli’Brugsen Frølunde skulle lukkes i løbet af 2023, hvilket blev effektueret den 24. februar. Både lokalrådet og Dagli’Brugsens bestyrelse var enige om, at en landsby uden en dagligvarebutik ikke var en velfungerende landsby, så der blev hurtigt holdt slagplansmøder og taget kontakt til Dagrofa, der resulterede i et uhyre velbesøgt borgermøde i forsamlingshuset den 11. januar og dannelsen af en 10-personers-projektgruppe, der som bekendt arbejder ihærdigt for etableringen af en ny butik i Svenstrup-Frølunde. Vi er mange i sognet, som håber, at deres store, slidsomme indsats vil lykkes! Så opfordringen fra lokalrådet vil være: Støt projektgruppens arbejde, så meget du evner!

20. november var lokalrådet repræsenteret til årets julebazar i forsamlingshuset, og de to udsendte repræsentanter fik gjort god reklame for lokalrådets aktiviteter samt solgt en del skrabelodder til støtte for både lokalrådet og for udsatte og anbragte børn i Danmark gennem organisationen Børnehjælpsdagen. Tak til jer, der støttede de gode formål!

For syvende gang blev Tårnborg Nytårsløb og -vandring afviklet nytårsaftensformiddag med udgangspunkt fra Tårnborg Skole. Det blev en pæn succes i et meget mildt vejr – uden regn! – med omkring 75 aktive løbere, vandrere, hunde og hjælpere. Zumbainstruktør Caroline Hansen sørgede for, at alle blev varmet godt op, inden det gik over stok, sten og stier i en halv times tid, hvorefter arrangementet blev afsluttet med lidt at drikke og en kage samt fællessang til “Vær velkommen Herrens år”, der flot blev akkompagneret af vores lokale festmusiker, Troels Christensen. – Vi synes arrangementet er en dejlig afsked med det gamle år og en god velkomst til det nye, så forhåbentlig kan traditionen fortsætte til trods for den måske manglende gymnastiksal til næste nytår.

Den 16. januar i år fik lokalrådet besøg af borgmester Knud Vincents, efter at vi i nogle måneder havde haft kontakt til ham med ønsket om at få drøftet de mange udfordringer, der vælter ind over vores område. Nu lykkedes det altså at få ham i tale, og han var da ganske lydhør over for vores bekymringer, som jo som bekendt går på, at meget i lokalområdet tidligere har været afhængigt af en god skole med liv og aktivitet. Det gælder ikke mindst Tårnborghallen, hvis drift hænger tæt sammen med skolens økonomi og brug, og det skal nødig ende med kædereaktionen: ingen skole – ingen hal – ingen idrætsforening! – Samt at en manglende skole – eller anden institution af samme karakter – let kan resultere i færre busforbindelser i vores område, hvilket vil blive til stor ulempe for alle, der ikke er selvtransporterende, fx børn og ældre.
Mødet med borgmesteren gav lokalrådet tro på den gode vilje fra kommunens side, men intet er besluttet endnu i forhold til skolebygningernes fremtid, kunne Knud Vincents fortælle, men han var meget interesseret i, at vi og kommunen holder tæt kontakt om fremtidsmulighederne efter skolelukningen. En taskforce-nedsættelse blev nævnt, men udseendet af denne arbejdsgruppe blev nok ikke som vi havde forestillet os, for da vi endelige – efter at vi havde rykket efter noget fremdrift i sagen – hørte nyt om sagen, viste det sig, at gruppen bestod af nogle personer fra forskellige forvaltningerne, som nu har inviteret os – lokalrådet og andre interesserede foreninger, som vil blive berørt af skolelukningen – til en drøftelse af de forhold og spørgsmål, der optager os i forbindelse med skolelukningerne. Herefter er det planen, at der aftales en proces for det videre forløb – herunder behovet for at mødes igen. – Og det, som optager os meget i lokalrådet, er især følgende fire spørgsmål – som vi på forhånd har sendt til borgmesteren og taskforce-gruppen:
1. Hvad skal skolen bruges til, når den forlades ved sommerferien? (Mange frygter stadig hærværk og en kommende ruin. Der håbes meget på et tæt opsyn, da der ellers hurtigt vil ske indbrud og tyverier).
2. Hvordan ser fremtiden ud for Tårnborghallen? (Kan idrætsforeningen fortsat forvente at anvende hallen i samme udstrækning som i dag?).
3. Hvilke planer er der for transport til og fra de nye skoler for børn, som bor i Tårnborgområdet? (Vil der gjort tiltag for at forbedre skolevejssikkerheden? Fx vejafstribning, cykelstier, gode busforbindelser m.v.)
4. Tillægsspørgsmålet kunne være: Er der lavet en tidsplan for forløbene i forbindelse med nedlæggelsen af Tårnborg Skole og forandringerne i driften af Tårnborghallen? Og er det planer, som lokalrådet må informeres om og få indsigt i?
Ja, svarene flagrer altså fortsat i luften, men måske får vi svar, når vi mødes med taskforce-gruppen, selv om de på forhånd har skrevet, at de endnu ikke kan svare på alt!
Men vi synes, svarene haster! Såfremt en afvikling af vores lokalområde skal stoppes, er det nu, der skal tages initiativer og udtænkes gode ideer, der kan skabe gode rammer for en positiv udvikling – også i skolebygningerne!

Men en ting fik vi da ud af vores møde med borgmesteren: Vi gav udtryk for vores frustrationer over, at det tilsyneladende var besluttet, at badebroerne ikke skulle sættes op i denne badesæson, hvilket han – næsten – lovede ville blive omgjort, så badebroen ved Svenstrup Strand også i år vil blive sat op. Så ja, vi synes, vi har stor andel i, at badebroerne i kommunen også sættes op i år – til glæde for rigtig mange!

Ja, vi synes da, der også er succeser ind imellem. Vi forsøger bl.a. at få liv i spejderhytten på Svenstrup Bjerg, og det er lykkedes for Anne Marie at få kontakt til Sct. Michael-gruppen i Slagelse, der har lovet, at hvis der er opbakning her i sognet til opstart af spejdergrupper, vil man fra Slagelses side renoverer spejderhytten og støtte op både økonomisk og med sparring, læring og grej til spejderaktiviteter. Så nu mangler vi bare én spejderleder. Måske er vedkommende blandt os her i salen?

En anden succes er, at det endelig ser ud til, at der kan ske en udvikling af Naturområdet Ørnumbakken. Bade-bådebroen har det været nødvendigt at skrotte, da Kystdirektoratet ikke ville give de nødvendige tilladelser til en adgangsvej. Til gengæld er der nu givet tilladelse til mange andre tiltag, som fx bål- og grillsted med bænke, opsætning af fuglekasser til alverdens fuglearter, borde-bænkesæt, opførelse af en shelter, opsætning af en panoramakikkert samt nogle info-tavler om, hvad man ser og kan opleve på naturområdet. En arbejdsgruppe er godt i gang på arealet, og alt står forhåbentlig færdigt til sankthans. Hvis du vil hjælpe til med arbejdet, kontakter du bare Thomas eller Charlotte fra lokalrådet.

Arbejdet med Tårnborgbladet, som vi udgiver i et velfungerende samarbejde med Tårnborg Kirke og Tårnborg Idrætsforening, er også en pæn succes, og vi anser arbejdet for vigtigt, da bladet er et godt medie til udbredelse af vores arbejde, planer og ideer. Men som så meget andet er også Tårnborgbladet ramt af inflationen og de stigende priser, så i fremtiden vil bladet kun udkomme tre gange årligt, nemlig i månederne februar, juni og oktober, hvilket forhåbentlig kan styrke bladets økonomi. Bladet har også skiftet hovedredaktør, så det nu er Charlotte Kaas, der sidder på posten, hvilket er rigtig glædeligt. Desværre har Henrik Kjærside meddelt, at han agter at stoppe som layouter for Tårnborgbladet, hvilket er et stort tab for bladet. Henrik har i en menneskealder været layouter for først TIF-Avisen og siden Tårnborgbladet, hvilket han skal have stor tak for. Du har ydet en uvurderlig indsats for kommunikationen og nyhedsformidlingen i sognet, Henrik. Tusinde tak.

Men nu mangler Tårnborgbladet altså en layouter, så hvis der er en til stede her, eller hvis nogen kender nogen, der har lyst til jobbet, så hører vi gerne om det – meget snart!

Ja, mere er der ikke at berette om. Noget er helt sikkert glemt, men hvis det er vigtigt, vil nogen sikkert huske os på det. Nu håber vi, at der blandt de fremmødte i aften er nogle, som har lyst og interesse i at stille sig til rådighed for et valg til lokalrådet. Vi har brug for alle gode kræfter og ideer til udvikling af Tårnborgområdet, og nye øjne ser ofte nye muligheder. Så opfordringen skal være: Meld dig klar til en lille eller stor indsats for sognet gennem et lokalrådsarbejde!
Som afslutning vil jeg gerne sige tak til alle samarbejdspartnere i 2022. Uden positive og engagerede foreninger, institutioner, erhvervsliv og enkeltpersoner kan vi intet udrette, og heldigvis er der stadig mange i Tårnborg, som gerne yder en indsats for det lokale fællesskab.
Tak for det!

Tårnborg den 28. marts 2023

Jørgen F. Rasmussen
Formand for Tårnborg Lokalråd