Møde den 10. januar 2017

Referat af lokalrådsmødet tirsdag den 10. januar 2017
klokken 18.30 i TIF’s mødelokale

Til stede var Anne-Marie (før det egentlige møde, da hun samme dag udtrådte af lokalrådet), Karen, Mette, Thomas og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Begge dele godkendt uden kommentarer
 2. TårnborgMagasinet – Hvad gør vi?
  – Vi er p.t. ikke interesseret i et videre samarbejde
  – Vi vil forsøge at finde andre muligheder, fx at arbejde videre med den tidlige idé om et egenproduceret blad
  – Vi starter i det små – og tager emnet op næste gang!
 3. Workshop – hvem deltager hvornår?
  – Karen og Jørgen deltager den 25. januar 2017 klokken 17-21
 4. Sommerfest
  – Vi forsøger at udfærdige en skitseramme for festen på næste lokalrådsmøde
  – Skitserammen og sommerfesten den 17. juni drøftes med lokalområdets foreninger og institutioner på fællesmødet, der er planlagt afviklet i Tårnborghallens mødelokaler onsdag den 22. marts 2017 klokken 18.30 (Karen booker lokalerne).
 5. Invitation fra Hejninge Stillinge
  Invitation til kursus i bl.a. synliggørelse af foreninger fra Hejninge-Stillinge Lokalråd, som alle desværre så sig forhindrede i at deltage i. Karen viderebringer beskeden til indbyderen.
 6. Siden sidst
  – Nytårsløbet var et veltilrettelagt arrangement med pæn deltagelse, men vi kunne godt tænke os endnu større opbakning til begivenheden. Anne-Marie og de mange frivillige hjælpere sørgede for successen, hvor især Bo Bagges indsats var uvurderlig. Forhåbentlig kan vi næste år atter få inddraget TIF i planlægning og afvikling af løbet. Deltagerpris og udklædning drøftes før afviklingen af næste nytårsløb.
  – Salg af Børnehjælpsdagens Julelotteri: Vi fik solgt 318 skrabelodder, hvilket var noget i underkanten af det forventede, da vi havde rekvireret 1000 lodder. Det var temmelig afvekslende med vores individuelle held med salg af lodder, men resultatet blev alligevel ganske pænt, da Børnehjælpsdagen modtager 3657 kr. fra os, og vi selv kan beholde 2703 kr. minus 100 kr. til porto for returnering af usolgt lodder; altså 2603 kr. til lokalrådets aktiviteter!
 7. Eventuelt
  – Anne-Marie udtrådte af Tårnborg Lokalråd pr. dags dato af arbejds- og familiemæssige årsager. Der blev udtrykt stor beklagelse for beslutningen af de øvrige rådsmedlemmer, men også forståelse for, at rådsarbejdet tager meget tid og har indflydelse på familie- og fritidslivet. Anne-Marie aftalte overdragelse af arbejdsopgaver og effekter til de tilbageværende rådsmedlemmer (fx Tårnborg Vandreklub-aktiviteten og printer med patroner)
  – Beboermødets dagsorden den 15. marts klokken 19.00 i Tårnborg Forsamlingshus aftales på næste lokalrådsmøde
  – Der kan atter søges midler fra kommunen til ”Forebyggelse af ensomhed blandt ældre”. Tidsfristen for søgningen er den 10. februar. Jørgen forsøger at få tildelt nogle af midlerne til lokalrådets aktiviteter
  – Mette og Karen skal have færdiggjort regnskabet for 2016. Husk hurtigst muligt at få afleveret eventuelle kvitteringer for udlæg til Mette, så alle udgifter kan dokumenteres.

  ———————————————————–

 Mødet sluttede klokken 20.30.

Under mødet blev der drukket kaffe, te og fortæret luksuschokoladestykker, som Anne-Marie havde medbragt til sit afskedsmøde.

Næste møde afholdes torsdag den 2. februar 2017 klokken 18.30 hos Thomas.
Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet