Møde den 2. februar 2017

Referat af lokalrådsmødet torsdag den 2. februar 2017
klokken 18.30 hos Thomas Hansen på Halsebyvej

Til stede var Karen, Mette, Thomas og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Begge dele godkendt uden kommentarer
 2. Regnskab 2016
  – Arbejdet med udarbejdelse af regnskabet har vist sig temmelig tidskrævende
  – I fremtiden refunderes udlæg først efter aflevering af originale kvitteringer til kassereren med angivelse af dato og aktivitet/arrangement
  – Manual med retningslinjer for refusion og lignende udarbejdes snarest

 3. Sommer i Tårnborg 2017
  – Jørgen fremlagde nogle ideer til sommerfestens indhold, delvist fremkommet i samarbejde med brugsuddeleren, Thomas: Basis er aktiviteterne fra 2016, men festpladsen tilføres en markedsplads, hvor interessenter tilbydes et mindre areal til opsætning af en bod/stand, hvor diverse kan faldbydes, sælges eller fremvises. Salgsboder påtænkes belagt med et mindre gebyr, fx 100 kr. Informations- og oplysningsboder foreslås gebyrfrie. Mulige boder kunne fx være: loppesager, frugt og grønt, kræmmerting, info om lokale hobby- og idrætsaktiviteter, OK-Benzin og –el samt Coop Bank, arbejdende værksteder og meget andet. Desuden giver lokalområdet mulighed for at der kan arbejdes for udstillinger af gamle biler, Amerikanerbiler, rallybiler og motorcykler. – Undersøg mulighederne for lån af kommunalt telt, evt. hos Steen Andresen. – Husk at Halsebyvænget også skal tilbydes deltagelse i aktiviteterne, og at Halsebyparken skal indvies under festlighederne i samarbejde med kommunen (Karen Vestergård og SK-forsyning). – Karen undersøger muligheden for musik til aftenarrangementet: ”Fire halve” – med rimeligt lydniveau! Musikscenen foreslås østvendt, evt. fremrykket i hallen– Thomas undersøger muligheden for hygiejnekurser, så vi selv kan stå for salg af fx pølser og toast. Forslag: Salg af grillede pølser fra de store griller, vi lånte sidste år. Salg af rødvin: prisen bør være lavere end sidste år, fx 80 kr.– Thomas Brugsuddeler tilbyder produktion og opsætning af et banner om sommerfesten ved Brugsen, hvilket vi gerne modtager med stor tak.
  – Skitserammen og sommerfesten den 17. juni drøftes med lokalområdets foreninger og institutioner på fællesmødet, der er planlagt afviklet i Tårnborghallens mødelokaler onsdag den 22. marts 2017 klokken 18.30 (Karen booker lokalerne).
 4. Workshops med kommunen
  – Karen og Jørgen deltog den 25. januar 2017 klokken 17-21
  – Workshoppen har givet bud på, hvordan vi finder frivillige til lokalarbejdet og har nok gjort vores netværk større, men ikke umiddelbart skaffet interesserede til det aktive lokalrådsarbejde.
  – Karen taler med Finn Vedel om det opfølgende weekend-kursus, som foreslås gøres kortere end planlagt pga. tidspres hos de fleste potentielle deltagere.


 1. Beboermøde 15. marts 2017
  – Karen har reserveret forsamlingshusets lille sal til klokken 19.00. Deltagerne tilbydes en øl eller vand under mødet. Kaffe kan eventuelt købes.
  – Jørgen hører Bjarne Nielsen, om han vil være dirigent.
  – Karen udarbejder årsberetningen og sender den til Jørgen, som giver respons.
  – Thomas udarbejder indkaldelses-opslag om Beboermødet. Indkaldelsen offentliggøres senest tre uger før mødet på hjemmesiden, på Facebook samt i Brugsen og diverse andre steder.
  – Jørgen renskriver ændringsforslag til vedtægterne, fx fra seneste Beboermøde.
  – Karen og Jørgen holder et par pr-timer for lokalrådet og Beboermødet i Dagli’Brugsen den 4. marts klokken 10-12.

 2. Siden sidst
  – TårnborgMagasinet  – Hvad gør vi?:
  – Vi er ikke interesseret i et videre samarbejde pga. den minimale redaktionelle indflydelse og prisniveauet for annoncer og indlæg i magasinet. Karen viderebringer vores beslutning til Seiferts og TIF (Troels) samt eventuelt andre, der er involveret i projektet. Jørgen laver oplæg til beslutningsteksten.
  – Vi vil forsøge at finde andre muligheder, fx at arbejde videre med den tidlige idé om et egenproduceret blad. Thomas har undersøgt mulighederne for trykning hos ”Casanta – grafiske løsninger”, som umiddelbart ser ud til at have tilbud, som passer til vores økonomi. ”Laser Tryk” blev nævnt som en anden mulighed.
  ”Forebyggelse af ensomhed blandt ældre”:
  – Vi søger puljen. Jørgen sørger for ansøgningen senest den 10. februar.
 3. Eventuelt
  – Mulighederne i Dagli’Brugsens Butiksråd undersøges
  – Husk fondsøgning: fx SEAS-NVE og Børge Christensen-fond
  – På mødet efter Beboermødet udarbejdes årshjul. Alle forbereder før mødet bud på aktiviteter, som skal noteres i lokalrådets årshjul

———————————————————–

 Mødet sluttede klokken 21.15. (Vi tilstræber fortsat at afholde møder á to timer!)

Under mødet blev der drukket kaffe, te, øl og sodavand og fortæret brød med diverse pålæg, som Thomas venligt trakterede med.
Næste møde afholdes mandag den 6. marts 2017 klokken 18.30 hos Karen.
Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet