Møde den 4. oktober 2016

Referat af lokalrådsmødet mødelokale
tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 18.00 i TIF’s mødelokale

Til stede var Karen, Mette, Anne-Marie, Mia og Jørgen

 1. Godkendelse af dagsorden og referat
  Begge dele godkendt uden kommentarer
 1. Planer og tanker om Kildebakkens fremtidige placering (Mia)

Forældreråd, bestyrelse og personale i Kildebakken samt kommunens Uddannelsesudvalg har af misforståede og misunderrettede årsager fået den opfattelse, at Tårnborg lokalråd har anbefalet en flytning af Kildebakken til Tårnborg Skole. Dette er ikke korrekt! Der var på mødet enighed om følgende: ” Tårnborg Lokalråd vil ikke tage stilling til noget omkring Børnegården Kildenbakkens placering, så længe den ligger inden for vores lokalområde.”

 

 1. Artikler til TårnborgMagasinet (Jørgen)

Der er sendt opfordringer til foreninger, institutioner og enkeltpersoner i sognet om bidrag til TårnborgMagasinet nr. 3. Foreløbig har et par stykker reageret. Deadline for bidrag sent via lokalrådet er den 16. oktober.

 

 1. Halsebyprojektet/LAR-parken: Møde 13. oktober 2016 kl. 15.30 (Jørgen)
  Indbydelse og dagsorden er rundsendt til parterne, som tidligere har været involveret i projektet. Desværre har en del ikke mulighed for at deltage i mødet, men vi håber, at man alligevel tager sig tid til at sende nogle kommentarer og ønsker til projektet. Fra Lokalrådet deltager Jørgen. Hvis andre fra rådet finder tid, tropper de også op.

 

 1. Naturstyrelsens naturpleje i Halseby Mose (Jørgen)
  Naturstyrelsen har p.t. en masse naturplejeaktiviteter i gang i området omkring Halseby Sø og Mose. Jørgen har haft kontakt til Hans Christian Gravesen, som har ansvaret for friluftsliv-faciliteterne så som stier, skilte m.v. i Naturstyrelsens afdeling Storstrøm, som vi tilsyneladende hører til. Vi er interesseret i et samarbejde om udviklingen af naturområdet, og H.C. Gravesen har lovet at kontakte os, når der bliver plads i kalenderen til et besøg på disse kanter. På nettet kan man læse om Naturstyrelsen Storstrøms driftplan, der blev vedtaget i slutningen af 2015 på: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/storstroem/. Jørgen sammenskriver inden længe planerne for vores område, hvorefter de lægges på hjemmesiden til orientering for sognets beboere.

 

 1. Hvem arbejder med hvad frem til næste beboermøde i marts 2017 (Alle)
  En foreløbig fordeling med tovholdere blev foretaget, men til næste møde forsøger vi at lave et årshjul med tilbagevendende aktiviteter:

Alle:                        Beboermødet i marts, Julebasaren den 20. november,

Karen:                     Hesselbjerggrunden, Sommer i Tårnborg 2017, Priser mm. byskiltblomster.

Mette:                     Sommer i Tårnborg 2017, Sankthansbål i samarbejde med Tommy Mortensen

Anne-Marie:           Sankthansbål i med  Tommy Mortensen, Tårnborg Vandreklub, Nytårsløbet,

Mia:                        Kontakt til pressen, Tårnborg Vandreklub,

Keld:                        (Var ikke til stede)

Thomas:                  (Var ikke til stede)

Jørgen:                    Sommer i Tårnborg 2017, Aktivitetskalenderen, Hjemmesiden, Affaldsindsamlingen den 2. april 2017, ”Halsebypark-projektet”, Byskiltblomsterne, Kontakt og samarbejde med Naturstyrelsen om Halseby Sø-projektet,

Desuden står Lokalrådets kulturgruppe (Bjarne, James, Irma og Leif) for en foredragsrække.

Andre aktiviteter kan også blive aktuelle; fx et strandprojekt og en hobbyudstilling/-messe.

 

 1. Nedsættelse af arbejdsgrupper for ”Nytårsløbet 2016/17”
  og ”Sommer i Tårnborg 2017” (Alle)
  Se punkt 6. Det er selvfølgelig meningen, at de nævnte kun er tovholdere for arrangementerne. Man inddrager andre fra fx Lokalrådet eller foreningerne i arbejdet med at planlægge og afvikle aktiviteterne. – Opstartsmøde i planlægningsgruppen for ”Sommer i Tårnborg 2017” afholdes i november eller december måned.

8. Besøg fra Slagelse Kommune: Maria Bjerring Petersen og Finn Vedel.
(De kommer kl. 19.30-20.30). (Karen)
De fremmødte var Maria, som er udviklingskonsulent i kommunen og sidder i Folkesundhedsafdelingen samt Bjørn, som kommer fra ”Deltager Danmark” og bor i Albertslund. Formålet for mødet var, at de to gerne ville undersøge, hvor de kunne hjælpe os i vores arbejde. t. er de to i lyttefasen i  projektet, som endnu ikke er konkretiseret. De har talt – og skal tale – med bl.a. skolen, præsten, Kildebakken, Rehder, Karen samt mange flere, for at de efterfølgende forhåbentlig kan understøtte os i at få samlet alle lokale kræfter i udviklingen af området.
De to gæster vil forsøge sig med interviews af gruppen under 45-50 år, for at finde veje til også at aktivere denne aldersgruppe i lokalarbejdet og lokalarrangementerne – hvilke ønsker og interesser har de? – Finn Vedel og TIF har afholdt møde med skolens elevråd for at finde svar på samme spørgsmål.

9. Opfordringer: Salg af lodsedler for Børnehjælpsdagen, og henvendelse fra ”Kunsten at redde liv” (Jørgen) – Enighed om, at Jørgen rekvirerer lodsedler, så vi kan støtte både Børnehjælpsdagen og Tårnborg Lokalråd økonomisk. Forhåbentlig kan alle tage del i salget, som foregår i november og december måned. – Også enighed om, at vi støtter ”Kunsten at redde liv” i opsættelsen af et hjertestarterskab uden for Tårnborg Forsamlingshus med 1000 kr. (1250 kr. med moms!)

10. Kort orientering: Kulturgruppens arrangement 18/1-2017:  ”På cykel til Nordkap”, Strandstenskurset den 1. oktober og Fundingsworkshop med fonde.dk (Jørgen) – Der blev udtrykt stor ros til Kulturgruppens arrangementsplaner. – Strandstenskurset var en vældig succes med 43 begejstrede deltagere fra hele Vestsjælland; så vi fik gjort lidt PR for vores område. – Fundingsworkshoppen var interessant. Nu er spændende, om vi kan rejse nogle midler ad den vej! Det blev foreslået, at Thomas måske kunne være tovholder for søgningerne.

11. Fik vi søgt flere penge til arrangement for ældre enlige? (Karen)
Ja, Jørgen har søgt 15000 kr. til en nostalgi-sammenkomst for sognets 60+’ere under titlen ”Husker du 80’erne i Tårnborg?” – Sammenkomsten skulle gerne blive en tur ned af Mindernes Allé i 1980’ernes Tårnborg. Gennem fortællinger, beretninger, billeder og beværtning vil arrangementsdeltagerne – både aktivt og passivt – blive ført tilbage til en af blomstringsperioderne i sognets nyere historie.

 1. Eventuelt
  – Vi forsøger at få hele Lokalrådet fotograferet ved Dagli’Brugsen lørdag den 15. oktober klokken 10.00. Husk at møde op! – Aktivitetscenteret i ”Teglgården” (Lise Frimann) vil gerne have kontakt til os i sognet – fx 60+idrætsholdet, der bl.a. spiller krolf og petanque. Måske kan der planlægges besøg hos hinanden.

————————————-

Under mødet blev der drukket kaffe og te samt fortæret diverse oste og kiks, som Jørgen havde medbragt.

Til mødet i november medbringer Anne-Marie kaffe, te og kage efter eget valg.

Mødet sluttede klokken 21.00 i god ro og orden. Næste møde er tirsdag den 8. november 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet