Referat af Beboermødet 2019


Referat af Beboermødet i Tårnborg Lokalråd i Tårnborg Forsamlingshus
tirsdag den 19. marts 2019

Før selve Beboermødet deltog 35 beboere i fællesspisning af stegt kylling med agurkesalat, kartofler og skysovs. Efter spisningen blev de fremmødte orienteret om nogle af den kommende måneds aktiviteter i Tårnborgområdet.

I det egentlige Beboermøde med start klokken 19.30 deltog 39 beboere samt fire af rådsmedlemmerne (to havde meldt forfald af private årsager). Under mødet var Lokalrådet vært for en sodavand og øl.

Dagsordenen fulgte vedtægternes § 2.

 1. Valg af dirigent
  Lokalrådet foreslog Arne Bendorff som dirigent, hvilket hele forsamlingen tilsluttede sig uden modkandidater. Arne konstaterede, at Beboermødet var lovligt indvarslet, hvorefter to stemmetællere – Troels Christensen og Lissi Jensen – blev valgt for at sikre korrekt optælling af stemmer i tilfælde af tvivl under afstemninger.
 2. Formandens beretning
  Næstformanden for Lokalrådet, Jørgen F. Rasmussen, fremlagde Lokalrådets årsberetning, da formanden, Karen Holst Carlsen, var fraværende. Mødedeltagerne lyttede meget venligt til beretningen (der er vedhæftet i skriftlig form), og efterfølgende blev beretningens omtale af Hesselbjerggrundens fremtid kommenteret og uddybet af Gulla Hansen, som blandt andet fortalte, at Økonomiudvalget mandag aften havde sagt ja til bebyggelse af et seniorbofællesskab for +50’ere på grunden, hvilket blev modtaget med klapsalver. Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål til næstformandens beretning.
 3. Kassererens beretning
  Kassereren i Lokalrådet, Thomas Hansen, var desværre fraværende af personlige årsager, så regnskabet blev i stedet fremlagt af lokalrådets næstformand. Regnskabet fremviste et pænt overskud. Efter regnskabsfremlæggelsen var der mulighed for kommentarer og spørgsmål, hvilket kun få af de fremmødte benyttede sig af. Et spørgsmål omhandlede et manglende budget for 2019, hvilket blev mødt af forklaring om, at da indtægter og udgifter for året ikke kendes på forhånd, hvilket vanskeliggør udarbejdelsen af et budget. Dog forventes det, at lokalrådet modtager det årlige driftstilskud på nu 15000 kr. (tidligere 11000 kr.), men øvrige indtægter afhænger af tilskud og donationer fra fx kommunen, erhvervsliv og privatpersoner. Størrelsen af disse indtægter er så retningsgivende for antallet og udgiftsniveau for årets arrangementer. Afslutningsvis blev regnskabet enstemmigt godkendt af de fremmødte.
 4. Indkomne forslag
  Lokalrådet havde stillet ét forslag, som omhandlede vedtægternes §4. Forslaget blev kort motiveret af næstformanden, Jørgen F. Rasmussen, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. (Forslaget kan læses i den vedhæftede dagsorden). Forslaget blev begge enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

  5. Valg af Lokalråd og suppleanter

  Tre medlemmer af Lokalrådet var på valg: Karen Holst Carlsen (ville gerne genvælges), Jørgen F. Rasmussen (ville gerne genvælges) og Henrik Boalth (ønskede ikke genvalg). Resultatet blev, at Lokalrådet blev valgt uden skriftlig afstemning, da Karen og Jørgen blev genvalgt, og Bjørn Pearman indtrådte som nyvalgt. Lars Winther blev genvalgt som suppleant i lokalrådet, og Leon H. Elstrøm lod sig overtale til også at indtræde i lokalrådet som suppleant.
  Tårnborg Lokalråd 2019 her dermed følgende medlemmer: Karen Holst Carlsen, Gertrud Bendorff, Thomas Hansen, Bjørn Pearman, Lars Winther, Leon H. Elstrøm og Jørgen F. Rasmussen.

  6. Valg af bilagskontollant
  Jørgen Frandsen blev nyvalgt uden modkandidater. Som suppleant for bilagskontrollanten blev Bjørge Olsen valgt.
 5. Eventuelt

———————————————-

Beboermødet sluttede klokken 20.30 med en kort tak fra lokalrådets næstformand til de fremmødte for god ro og orden – samt til dirigenten, Arne Bendorff, for en kompetent og behagelig ledelse af Beboermødet.

Referent:
Jørgen F. Rasmussen
Sekretær i Lokalrådet