Referat af møde den 1. september 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 1. september 2015
kl. 18.30 i mødelokalet i Tårnborg-Hallen

Til stede var

Karen, Karina, Anne-Marie, Kristian, Thomas og Jørgen – samt Keld i den sidste halve times tid.

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt uden kommentarer. Dagsordenen blev tilføjet fire ekstra punkter: 11-14

  1. Igangsættelse af kursus i julekonfekt – samt andre arrangementer

Lokalrådet opfordrede til, at Karina fortsætter med at sondere mulighederne og interessen for at afvikle et ”julekonfektkursus” en eftermiddag i første halvdel af november. Der har været kontakt til ”Chokoman” i Sorø, som ser ud til at kunne stå for kurset. Husk lokaler kan søges på fritid@slagelse.dk.

Formanden orienterede samtidig om, at det tidligere omtalte ølbrygningskursus vil finde sted den 24. oktober. Klokkeslæt og lokalitet udmeldes snarest.

Vinsmagningsarrangementet den 25. september i forsamlingshuset har stadig plads til flere deltagere. Vi forsøger at reklamere for arrangementet: Måske kan brugsuddeleren melde det ud via ”sms-tilbud”? Måske kan der laves en appetitvækker, ved at de aktuelle vine præsenteres i Dagli’Brugsen i nær fremtid? Måske kan arrangementet blive omtalt i Korsør Posten igen? Karen ville kontakte Keld og Bjarne om mulighederne.

  1. Kontakt til Slagelse vedrørende borde/bænke/blomster

 Som nævnt i referatet fra sidste lokalrådsmøde, så har kommunen kontaktet os i forbindelse med vores tanker om blomster og borde-bænke i lokalområdet. Kommunen er positiv, men vil gerne involveres i vores planer. Derfor kontakter Anne-Marie snarest Anne Marie Lind, der er landskabsarkitekt i Slagelse Kommune, for at orientere hende om vores planer om nedlæggelse af forårsløg under områdets byskilte samt opstilling af borde-bænke i Violvejsparken og langs stien ved Noret (”Junglestien”). Andre lokaliteter kunne også trænge til bord og bænk, men økonomien rækker nok ikke til alt med det samme. Vi er interesserede i at høre, hvilke krav kommunen stiller til vores initiativer: Må vi fx selv stå for opsætning af borde-bænke? Søger man om tilladelse til opsættelse og placering? Hvordan? Skal der indkøbes bestemte bord-bænke-typer, og i så fald hvor købes disse? (Bord-bænk-sættet, der står ved Stigsnæs Havn ser godt, men dyrt ud!) Bidrager kommunen økonomisk til indkøbet? (Det er vel egentlig en kommunal opgave at opsætte borde og bænke på kommunens rekreative arealer?) Vi er for øvrigt også interesserede i at sætte nogle fodboldmål op i Violvejsparken (Karen undersøger hos Troels C. ejerforholdene til fodboldmålene på de nedlagte Halskov IF-baner på Ørnumvej. Samme sted står en plakatsøjle, som vi godt kan finde anvendelse for). Måske kan Anne-Marie aftale et møde med Anne Marie Lind, hvis der er behov for fyldigere gensidig information.

  1. Markedsføring af Tårnborg-området

Formanden for TIF, Troels Christensen, har tidligere henvendt sig til os med forslag om, at Lokalrådet og TIF i fællesskab markedsfører sig gennem månedlig annoncering af informationer i de lokale medier. Forslaget blev første gang drøftet på sidste lokalrådsmøde, men afgørelsen udsat til senere pga. af få deltagere i mødet. Rådet er enige i, at en fælles markedsføring af aktiviteter i området vil have en positiv

effekt for alle, men vi mener, at en månedlig annoncering i fx Korsør Posten vil være for dyr i forhold til det sandsynlige udbytte  ( = antal deltagere i arrangementer og aktiviteter). Lokalrådet foreslå i stedet, at vi samler alle informationer i et fælles blad, der udkommer fx hver anden måned. Vi tænker os et blad i stil med ”2 sogne”, som Hejninge-Stillinge Lokalråd udgiver. Vi forestiller os, at alle lokale foreninger, institutioner m.v. (fx menighedsrådet, skolen, børnehaven, forsamlingshuset, TIF, Lokalrådet m.fl.) i fællesskab står bag udgivelsen, og at der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger model og muligheder for en publicering af et ”Tårnborgblad”. Fra Lokalrådet er Kristian og Jørgen interesseret i at deltage i arbejdsgruppen. Forslaget vil blive et punkt på dagsordenen, når næste Fællesmøde afholdes med den tidligere Tårnborggruppe.

 Planlægning af sommerarrangement

 Ideen om en lokalfest i 2016 – ”Sommer i Tårnborg” – blev drøftet. Hvilken model vil være realistisk? Hvem, hvor, hvornår og hvordan? Det blev foreslået, at festen afvikles den 11. juni 2016, og at så mange som muligt i lokalområdet involveres: foreninger, institutioner, interessegrupper, hobbyfolk, kunstnere, erhvervsliv samt de mange ildsjæle i sognet (se evt. også lokalrådsreferatet fra den 2. juni 2015)  – Punktet sættes til drøftelse på Fællesmødet.

 Nyt fra formanden

 Formanden orienterede om det afholdte erfaringsmøde for kommunens lokalråd, hvor hun og Karina havde deltaget. På disse møder kan indsamles masser af inspiration til arbejdet i lokalrådene. Nogle gode ideer til eventuel senere effektuering blev nævnt: fællesgrill på stranden, børne-Sankthans-bål og udlægning af hestespor. Ligeledes blev nævnt, at filmoptagelse var en mulighed i promoveringen af lokalområdet. På erfaringsmødet var de fremmødte blevet gjort opmærksomme på, at forsikringstagning skulle medtænkes i det frivillige arbejde.

 Nyt fra kassereren

 Donationen fra ”Tårnborg Sogn og Bikubens Fond” er nu indsat på Lokalrådets bankkonto.

 Samarbejde omkring udgivelse af lokalblad

 Se dagsordenens punkt 4

 Ansøgning om midler fra SEAS-NVE (Hvad skal vi søge til?)

Det blev foreslået, at der blev søgt til opstarten af et lokalblad for lokalområdet. Karen og Karina søger snarest.

 Fondsøgning?

 Tidligere har nogle personer i lokalområdet udvist interesse for at stå for at søge midler til lokalrådets arbejde via forskellige fonde. Vi er lidt i tvivl om, hvordan dette arbejde skrider frem, så Jørgen blev sat til at undersøge sagen.

 Hjemmesiden. Hvordan kommer vi videre?

 Mange i sognet savner information fra os. Vi er på facebook, men mange foretrækker information gennem vores hjemmeside. Desværre har vi været ramt af sygdom i opstartsfasen, så hjemmesiden er stadig under

opbygning, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi skal snarest have gang i informationerne på hjemmesiden. Derfor kontakter Kristian Henrik Kjærside, der muligvis kan få sat gang i projektet. Karen kigger også på problematikken, som gerne skal løses, så lokalrådets medlemmer får mulighed for at bidrage med indlæg på hjemmesiden.

 Offentliggørelse af Lokalrådets telefonnumre

 Lokalrådets telefonnumre lægges på hjemmesiden, når det bliver muligt.

 Høringssvar til Slagelse Kommunes idrætspolitik?

 Vi har fået Slagelse Kommunes idrætspolitik i høring. Vi drøftede oplægget, som har mange gode visioner. Det blev udlagt til enkeltmedlemmerne at overveje, om vi skal komme med et specifikt høringssvar fra lokalrådet. Hvis nogen har høringskommentarer, skal de sendes til Jørgen senest den 15. september. Han sørger for sammenskrivning og videreforsendelse til den 20. september, som er høringsfristen.

 Fællesmøde med lokalområdets foreninger

 Karen inviterer sognets foreninger og institutioner til halvårets fællesmøde. De bedes deltage med hver en repræsentant. Mødet finder sted i hallens mødelokale den 29. september klokken 18.30. Forslag til mødepunkter: Fælles lokalblad og nedsættelse af bladudvalg. Aktivitetskalenderen. Hvad har vi gang i? Sommerarrangementet i juni 2016.

 Eventuelt

  • Opstartsmødet i ”Kogræsserlauget” bliver sandsynligvis afholdt i uge 39
  • Vi bør have mere styring og struktur på vores møder. I fremtiden vælges en ordstyrer, og møderne tilstræbes afholdt på to timer.

——————————————

Mødet sluttede klokken 21.10

Jørgen havde husket kaffe, æbletærte og creme fraiche.

Til næste møde medbringer Karina kaffe og kage.

Næste møde afholdes mandag den 5. oktober 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen (bemærk den ændrede mødedato!)

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet