Referat af møde den 18. august 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 18. august 2015 klokken 18.30

Mødet foregik i TIF’s klublokale i Tårnborghallen

I mødet deltog Karen Holst Carlsen, Anne-Marie Larsen, Thomas Hansen (til 19.15) og Jørgen F. Rasmussen

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt uden kommentarer. (Thomas hænger referater op på opslagstavlen i Dagli’Brugsen).

  1. Orientering om kogræsningslauget

Mange har udvist interesse for projektet. P.t. har 14 familier henvendt sig pr. mail, men der er plads til flere. Thomas har aftalt møde med kommunen den 3. september, hvor Thomas, kommunens repræsentant og et par af de laugs-interesserede besigtiger de to græsningsarealer ved Rødhøjlund og mellem Materielgården og Noret. Kommunens hovedformål med projektet er ”naturpleje”, så de ønsker kvæg på arealerne hele året. Senere indkaldes til et møde, hvor interesserede kan være med til at bestemme ”kogræsningsmodellen”: fx køb eller leje, dyr og race, organisering og tilsyn. Forhåbentlig møder mange frem.

  1. Orientering fra ERFA-møde for Lokalråd

Formanden orienterede om et netop afholdt erfaringsmøde for kommunens lokalråd. På disse møder, hvor lokalrådene normalt stiller med to repræsentanter, kan indsamles masser af inspiration til arbejdet i lokalrådene. Næste møde afholdes den 13. januar 2016 hos Tårnborg Lokalråd i samarbejde med Vemmelev Lokalråd. Dagsorden skal udformes med cirka syv punkter. Foreløbig er aftalt to temaer: Kommunens bosætningspolitik samt problematikken med faldefærdige og vanrøgtede bygninger i lokalområdet.

  1. Nyt fra formanden

Karen har haft kontakt til Per Madsen, Erhverscenteret i Slagelse, i forbindelse med vores interesse for at få gang i en undersøgelse af muligheden for at få bebygget arealerne ved Hesselbjerg øst for Violvejskvarteret. Per Madsen vil gerne hjælpe os med at få gang i projektet, men anbefalede, at vi først talte med kommunen. Her har Karen talt med kommunens erhvervskonsulent, Henny Nielsen, som udtalte glæde over henvendelsen, og som desuden kunne fortælle, at arealerne ved Hesselbjerg skulle sendes i offentligt udbud i løbet af sensommeren. Kommunen ønsker ikke selv at stå for bebyggelse af arealerne, men måske vil andre? Vi vil senere modtage udbudsmaterialet, som forhåbentlig vil sætte gang i en øget bosætningsmulighed i lokalområdet.

Der blev mindet om vinaftenarrangementet i forsamlingshuset den 25. september. Husk at købe billetter i Dagli’Brugsen!

Der har endnu ikke været nogen respons på Anne-Maries forsøg på at få frivillige til at deltage i vedligeholdelsen og forbedringen af ”Violsvejsparken”. Måske kan der gøres noget alligevel først på efteråret. På næste møde planlægger vi, hvordan vi konkret får gang i lidt forskønnelse af området: fx de planlagte byskiltsblomster.

På næste møde vil vi også arbejde videre med ideen om en lokalfest i 2016 under titlen ”Sommer i by”. Hvilken model vil være realistisk? Hvem, hvor, hvornår og hvordan? Det er nok ikke for tidligt at komme i gang med planlægningen.

Karen og Karina ansøger SEAS-NVE-fonden om støtte. (Vi fik afslag sidste gang, selv om ansøgningen blev rost. Så måske har vi bedre held denne gang).

Det blev nævnt, at også Slagelse Turistråd giver støtte til lokale initiativer, som kan udvikle den lokale turisme.

  1. Forespørgsel fra Troels Christensen

Formanden for TIF, Troels Christensen, har henvendt sig til os med forslag om, at Lokalrådet og TIF i fællesskab markedsfører sig gennem månedlig annoncering af informationer i de lokale medier. Ideen blev drøftet, men ingen beslutning blev taget pga. få tilbageværende mødedeltagere. På næste møde vil punktet blive gentaget.

  1. Kontakt til Slagelse Kommune vedrørende borde/bænke

Kommunen har kontaktet os i forbindelse med vores tanker om blomster og borde-bænke i lokalområdet. Tilsyneladende læser kommunen avis, da det var artiklen i Sjællandske den 25. juni, der blev reageret på. Kommunen er positive, men vil gerne involveres i vores planer. Derfor vil vi på næste møde forsøge at aftale et møde med Anne Marie Lind, der er landskabsarkitekt i Slagelse Kommune.

  1. Eventuelt

Mødet sluttede klokken 20.30

——————————————

Anne-Marie havde medbragt velsmagende kaffe og dejlig kage til aftenens møde.

Til næste møde medbringer Jørgen kage og kaffe.

Næste ordinære møde afholdes den 1. september 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen

————————————-

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet