Referat af møde den 2. juni 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 2. juni 2015 kl. 18.30
i mødelokalet i Tårnborg-Hallen

Til stede var Karen, Anne-Marie, Thomas og Jørgen

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt sammen med dagens dagsorden uden kommentarer.

  1. Evaluering af affaldsindsamlingen

Der var enighed, om at arrangementet var en succes, trods for få deltagere fra lokalområdet. Der bør gøres mere reklame før næste affaldsindsamling. Husk at informere medier m.fl. i god tid før næste arrangement. Det var positivt med omtalen i Sjællandske (journalisten var meget imødekommende), og mange var også under afviklingen af affaldsindsamlingen blevet opmærksomme og interesseret i arbejdet. Der faldt positive og venlige bemærkninger af til indsamlerne, så måske møder flere op næste gang? Husk også at få indslag i medierne efter arrangementer (skriv og indsend eventuelt noget selv).

Næste år tilslutter vi os Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, som Anne-Marie har fundet ud af, finder sted søndag den 17. april 2016. Jørgen har reserveret affaldstraileren hos Betina på Materielgården fra fredag den 15. til mandag den 18. april. Det blev drøftet om indsamlingen eventuelt skulle koncentreres om Svenstrup Strand, men ingen beslutning blev taget. I samme forbindelse påtog Anne-Marie sig opgaven med at undersøge, hvordan sommerhusområderne ved Svenstrup Strand/Knivkær, langs Stibjergvej/Tværager/Vinkelager og Frølunde Fed er organiseret (grundejerforening? Hvem kan kontaktes o.s.v.). Formålet er at få dem inddraget i lokalområdets fællesskab og i koordineringen af fremtidens arrangementer og indsatsområder.

  1. Årshjul

 Der er rigtig mange arrangementer i området i juni-juli måned, så Karina kan næste ikke presse det sammen på aktivitetskalenderens ene A4-side, hvilket jo er positivt. Der er ikke så mange, der har meldt aktiviteter til årshjulet, så måske skal vi kontakte områdets foreninger og institutioner en gang til? Årets arrangementer er muligvis ikke på plads i detaljer, så årshjulet må udvikles løbende, efterhånden der udmeldes begivenheder.

  1. Nyt fra formanden (m.fl.)

 Karen har haft kontakt til Troels Christensen i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for at få gang i bebyggelse (tæt-lav evt. rettet mod ældre) af området bag Dagli’Brugsen (ved Mælkevejens forlængelse i 90 graders-svinget til Frølundevej).  Han foreslog, at vi kontakter Per Madsen, erhvervschef i kommunen, så vi kunne få større indsigt i lokalplanerne, kommunens indstilling til sagen samt vores mulighed for fremme af vores ønske. Karen har talt med Per Madsen, som dog ikke havde tid til et møde i aften, men hun forsøger at aftale et møde i løbet af denne måned, juni 2015.

Thomas har siden sidste møde indsendt ansøgninger om tilskud (i alt 25.000 kr.) til det frivillige arbejde ved diverse fonde, som aftalt på sidste lokalrådsmøde. Hvorvidt noget tildeles os, må vi afvente med tålmodighed. Dette gav anledning til repetition og udvikling af nye ideer: blomsterløg – fx påskeliljer og tulipaner – ved lokalområdets byskilte (årshjulet), målene og bord-bænke-sæt fra den nedlagte Halskov Boldklub, kunne finde nyanvendelse i nogle af vores grønne områder, fx Violvejs ”Park”, som lider under skidt, glasskår og hundelorte. (Thomas undersøger mulighederne for, at vi overtager mål og bord-bænke). Muligheden for et ”Bådelaug” ved Noret med kanoer og kajakker blev vendt. Her blev ligeledes medtænkt shelterbebyggelse, bål- og muligvis legeplads. Den manglende eller meget minimale kommunale vedligeholdelse af de rekreative område fx  langs Noret og i Rødhøjlund blev vendt. Måske kan der findes frivillige til at bekæmpe græs og skidt ved lege- og siddepladser (samt udbedre eller forny det eksisterende) og til at drifte skraldespande i områderne?

Thomas har arbejdet videre med ”kogræsserlauget”. Han har haft mange kontakter til kommunen, som finder sagen spændende, og det er lykkes for ham at finde en kontakt, som har indsigt i sagen. Der findes flere muligheder: fx Naturstyrelsens arealer ved kirken ned mod Noret. Thomas modtager i løbet af sommeren materiale om udbud af græsningsarealerne. En anden mulighed er arealerne ved Rødhøjlund, hvor stierne ender ud mod motorvejen. Her er vand og græs, men ingen elektricitet og hegn – og støtteresurser fra kommunen kan ikke forventes. I nær fremtid undersøges interessen i lokalområdet for at deltage i et kogræsserlaug. Plakat om lauget udfærdiges og offentliggøres på hjemmesiden, på facebook, i Brugsen og andre gode steder, og interesserede opfordres til at henvende sig til Thomas, som siden indkalder til et opstartsmøde sidst på sommeren. Thomas sender oplysninger til Jørgen, som kreerer en plakat og sørger for mangfoldiggørelse.

I en eventuel kommende indhegning kunne også gå får eller geder, som samtidig kunne være med til at løse en lille del kommunens bjørnekloproblem.

Jørgen foreslog, at der sidst i maj næste år blev arrangeret en nattergaletur i Halseby Mose. Måske kan Villy Jensen overtales til at være nattergaleguide? Jørgen undersøger mulighederne.

Andre ideer til kommende arrangementer og aktiviteter: Fiskesjov ved mosen ved Materielgården (hvem ejer stedet?), Natløb med opgaver og udfordringer (vi har et Nytårsløb – måske skal vi også have et Midsommerløb?), Svøm over Noret-arrangement (vandet er rent! – og der er kun 3 km!). Vi ser nærmere på ideerne på de næste møder.

Mulighederne i spejderhytten på Spejderbjerget blev nævnt. P.t. anvendes hytten af Slagelsespejderne, da man lokalt mangler både ledere og spejdere. Vi må håbe, at dette kan ændres i nær fremtid, eller at hytten eventuelt kan overgå til andet lokalt formål – for dejligt er der jo på bjerget!

Der var enighed om, at vi i løbet af efteråret vil planlægge en lokalfest, ”Sommer i Tårnborg” (eller anden titel), hvor alle i vores lokalområde gerne skal involveres. Vores umiddelbare tankemylder gik i retning af sportspladsen med boder og aktiviteter, fx ringridning på havetraktor eller cykel, gadekampe i diverse kendte og ukendte sportsgrene, fællesspisning og meget mere. Måske kunne festen starte med optog fra alle hjørner af lokalområdet, hvor børn og voksne samlet går mod Tårnborghallen eventuelt udklædte og med pyntede trækvogne, løbehjul, cykler eller andre transportmidler, som fx rytter ridende på hest eller pony. Områdets foreninger og institutioner indbydes til deltagelse, ideudvikling og delarrangering. Kreative ildsjæle i lokalområdet søges til planlægningen af sommerfesten, som tænkes afviklet midt i juni måned.

Som tidligere nævnt synes vi, at de grønne områder i Tårnborg-området kunne trænge til en meget kærlig hånd. Blandt områderne tænker vi i første omgang på Violsvejs-parken, Junglestien ved Noret (Norstien), Rødhøjlund, Frølunde Gadekær og området med jættestuen i Tjæreby. Områdets attraktioner og seværdigheder kunne fx gøres endnu mere besøgsvenlige, ved at der opsættes gode info-tavler, og nogle vedhæftede IQ-koder kunne sikre, at oplysningerne er helt up-to-date og aktuelle.

Flere steder end de nævnte kan sikkert også opfattes som ”mindre skønt grønt område”, og vores tanke er, at der nedsættes nogle grønne område-udvalg under lokalrådet. Disse udvalg påtager sig efterfølgende at tage sig af og understøtte og styrke netop deres grønne områdes rekreative værdi.

Vi vil som et pilotprojekt starte med Violvejs grønne område. Anne-Marie sonderer interessen for at frivillige i nærområdet (især Violvej) er med til at udvikle området til et godt værested for børn og voksne. Lokalrådet støtter selvfølgelig aktivt, men hvad må vi egentlig gøre, tilføre, fjerne og ændre i området? Karen undersøger hos kommunen (evt. hos Anne Justiniano), hvilke restriktioner og regler vi er underlagt, når det handler om kommunens rekreative områder.

  1. Eventuelt

 Thomas og Jørgen deltager i i kommunens workshop om fundraising den 4. juni klokken 17-20 på Dahlsvej 3, Korsør.

——————————————

Mødet sluttede klokken 20.30

Thomas havde husker varmt og godt til ganen, herunder søde P-tærter og lækker pistaciekringle.

Til næste møde medbringer Anne-Marie kaffe og kage.

Næste møde afholdes den 18. august 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen (dette er et ekstraordinært møde, men blev fundet nødvendigt, da der er (for) længe til det ordinære møde den 1. september!).

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet