Referat af møde den 20. oktober 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 20. oktober 2015
kl. 18.30 i mødelokalet 
i Tårnborg-Hallen

Til stede var

Karen, Anne-Marie, Kristian, Thomas og Jørgen

Anne-Marie blev valgt som ordstyrer

  1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet fra sidste lokalrådsmøde blev godkendt uden kommentarer. Dagsordenen får i fremtiden tilføjet et fast punkt: Opfølgning af punkter fra sidste lokalrådsmøde. I dagens dagsorden blev det sat på som punkt 7.

  1. Nyt fra formanden

– Lokalrådet har fået en henvendelse fra TIF’s aktivitetsudvalg angående en eventuel deltagelse i årets julebasar i forsamlingshuset søndag den 22. november. Der var enighed om, at vi gerne deltager, hvilket Karen meddeler Hanna Bohn. Det blev drøftet, hvad vi skulle bidrage med, og blandt ideerne var: promovering af lokalrådet; hvad laver vi / hvilke planer har vi; uddeling af folder om Lokalrådet; udbygning af resursebanken – bl.a. i forbindelse med sommerfesten og lokalbladet. Der tages beslutning på næste lokalrådsmøde.

– Lørdag den 24. oktober afvikles et ølbrygningskursus på skolen. Det har ikke været let at reservere lokaler gennem Kultur og Fritid i kommunen, men forhåbentlig er det faldet på plads her få dage før afviklingen af kurset. Nu håber vi, at de samme problemer ikke opstår omkring afviklingen af chokoladekurset den 7. november.

– Desværre er vi ikke blevet tildelt midler fra SEAS-NVE i denne omgang, men vi forsøger igen ved næste ansøgningsrunde i foråret. Måske kan vi opnå tilskud til en aktivitet under sommerfesten?

– Karina og Karen deltager i et dialogmøde med politikerne den 4. november under titlen ”Landdistriktsudvikling i kommunen”. Temaerne er bl.a. ”Markedsføring og synliggørelse” samt ”Tør du bo på landet?” – I samme forbindelse blev det foreslået, at vi efter jul forsøger at få besøg af en repræsentant fra Vestermose Lokalråd, der har haft stor succes med markedsføring af deres lokalområde. Måske har de gode ideer, der også kan anvendes i vores lokalområde?

– 3. december er der Landdistrikts-konference. Vi er blevet opmærksomme på, at der er noget, der hedder ”Landdistrikternes Fællesråd”. Skal vi være medlem af dette? Pris og formål undersøges til næste møde.

 3. Nyt fra kasseren

Det blev besluttet at Kristian til næste møde kommer med et forslag til ”Principper for afholdelse af arrangementer i Lokalrådsregi samt for den økonomiske bæredygtighed i arrangementerne”.

 4. Evaluering af mødet med foreningerne den 28. september 2015

– Der var enighed om, at mødet var afviklet under en positiv, inspirerende og konstruktiv debat.

– Det blev vedtaget, at vi snarest skal have lavet en fuldstændig liste over foreninger, institutioner, klubber, interessegrupper, virksomheder og ”kulturfolk” i vores område, så kendskabet og samarbejdet blandt disse fremmes til gavn for hele lokalområdet.

– Vi har kun modtaget tilbagemeldinger fra få foreninger og institutioner (skolen og børnehaven) angående lokalbladet og sommerfesten, men forklaringen er nok, at de respektive foreningerne ikke har afholdt bestyrelsesmøder i den mellemliggende periode.

 5. Standard til arrangementer

Punktet udgik. Se punkt 3.

 6. Sommerarrangementet den 11. – 12. juni 2015

(Børnehaven afvikler sin årlige sommerfest den 17. juni)

Karina og Karen forsøger til næste lokalrådsmøde at lave et oplæg til sommerarrangementets struktur, indhold og igangsættelse af planlægningen.

 7. Opfølgning af punkter fra sidste lokalrådsmøde

Lokalbladet: Kristian finder et forslag til en mødedato, hvor mulighederne for og med det nye lokalblad sonderes af repræsentanter fra lokalområdets foreninger og institutioner.

Trafikale forhold i lokalområdet: Jørgen forsøger at sammensætte en skrivelse til kommunen for at få udbedret områdets værste forhindringer for en sikker færdsel til fods, på cykel eller i bil. (Anne-Marie har kontaktet kommunen vedrørende vejbumpet nedenfor Ørnumbakken, men vi skal nok være tålmodige i forhold til besvarelsen).

Blomster ved byskiltene: Vi har endnu ikke hørt fra kommunen. Anne-Marie kontakter dem igen, da løglægningen vanskeligt kan udsættes meget.

Bord-bænke-sæt og mål i Violvejsparken: Anne-Marie Lind fra kommunen arbejder på at få integreret målene og borde-bænke i nær fremtid.

Badebro ved Svenstrup Strand: Kommunen meddeler, at broen ikke kan være opsat permanent pga. vind- og bølgeforhold ved stranden. Kommunen sørger for opsætning og nedtagning forår og vinter.

 8. Eventuelt

– Karen ser på mulighederne for at synliggøre lokalrådets postkasse i Dagli’Brugsen, så flere anvender den til spørgsmål, forslag og kommentarer.

– Nogle havde hørt om igangværende planer om et såkaldt ”støttecenter for unge i Svenstrup”. Baggrund m.m. undersøges til næste gang.

– Græsningslaugets opstartsmøde var en stor succes med mange interesserede deltagere. Forening med bestyrelse er nu dannet, og inden længe kan der forhåbentlig ses græssende dyr i Rødhøjparken!

——————————————

Mødet sluttede klokken 20.25

Kaffe m.v. var udeladt til dette møde!

Næste møde afholdes tirsdag den 3. november 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet