Referat af møde den 5. maj 2015

Referat af møde i Tårnborg Lokalråd, tirsdag den 5. maj 2015 klokken 18.30

Mødet foregik i TIF’s klublokale i Tårnborghallen

Til stede var Karen, Kristian, Thomas og Jørgen

  1. Godkendelse af referater og dagsordenen

Referaterne fra sidste lokalrådsmøde samt fra mødet med Tårnborggruppen blev godkendt uden kommentarer.

  1. Planlægning af ”stå sammen-dag” den 23. maj 2015

Som tidligere aftalt afvikles arrangementet som beskrevet i referatet af mødet med Tårnborggruppen den 22. april 2015:

Arrangementet afvikles klokken 10 – 12. ( I stil med Danmarks Naturfredningsforenings årlige ”Affaldsindsamling”, som vi måske skal tilslutte os næste år. Se evt. også foreningens hjemmeside om emnet ”Ren by”). Vi mødes ved Dagli’Brugsen, gerne medbringende havehandsker, skovl/spade m.v. samt evt. en gennemsigtig affaldssæk. Holdvis indsamles skrald og affald i lokalområdet. Karen fremstiller et kort med opdeling af lokalområdet, som holdene på cirka 3-5 personer fordeler sig i.

Anne-Marie har haft kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og fået lovning på et antal affaldssække til arrangementet. Vi tror, at 100 sække kan dække vores behov. Hvert hold bør have 3-4 sække/poser til brændbart, uorganisk materiale, flasker/dåser, cigaretskod (organisk materiale – fx hundelorte – flyttes til egnet sted, fx grøften).

Thomas undersøger, om vi kan låne gribetænger på børnenes skole.

Jørgen undersøger, om Materialegården kan hjælpe med lån af gribetænger.

Jørgen laver plakat om arrangementet. Disse ophænges på skolen, i Kildebakken, i Dagli’Brugsen, i forsamlingshuset og i hallen.

Jørgen tager også kontakt til Grenbrugsstationen i Vemmelev, så de er orienteret om arrangementet og er klar til modtagelse af ekstraskrald lørdag klokken cirka 12.30.

Karina hører sin mand om muligheden for at stille trailer og køretid til rådighed i forbindelse med skraldafleveringen i Vemmelev.

Holdenes sække afleveres senest klokken 12.00 ved Dagli’Brugsen, og arrangementet afsluttes med en sodavand eller øl til alle deltagere.

Keld undersøger om Dagli’Brugsen vil sponsere dele af udskænkningen.

(Karen og Thomas er desværre forhindret i at deltage i selve arrangementet, men vi øvrige forsøger at møde talstærkt op!).

  1. Hvordan får vi gang i udviklingen af Tårnborg?

 Vi besluttede, at et af rådets indsatsområde skal være at se på mulighederne for at få gang i bebyggelsen af området bag Dagli’Brugsen (ved Mælkevejens forlængelse i 90 graders-svinget til Frølundevej), som foreslået af Troels Christensen på mødet med Tårnborggruppen: Måske kan der bygges fx ældreboliger i området. Lokalplanen giver mulighed for dette, men det er jo nødvendigt at finde nogen, der er interesseret. HJ Huse eller DKR Huse kan indbydes til at give forslag til udseende og priser på forskellige boligtyper. Derpå kan afholdes et borgermøde for at undersøge, hvor stor interessen for boligerne er, samt mulighederne for realisering af ideen. Karen kontakter Troels for at inddrage hans kompetencer og netværk i arbejdet.

Anne-Marie har haft kontakt til spejderne for at høre nærmere om den tomme spejderhytte på Spejderbjerget. Gruppen er lukket og flytter senere til Slagelse. Hyttens skæbne er ikke besluttet, så her er måske et kommende aktivitetssted for området? Det er aftalt, at der holdes et møde senere med spejderne, som er interesseret i at få gang i en gruppe igen. Men ildsjælene mangler p.t.!

Der afvikles to kommunale møder/konferencer i nær fremtid omhandlende de lokale udviklingsplaner: Hvad er en lokal udviklingsplan, og hvordan kan den bruges? Desuden orienteres om Borgerdreven Innovation, om Borgerne Bestemmer og om Udviklings­agenterne. Lokalrådet har modtaget materialer i forbindelse med indbydelserne. Husk at give Kristian besked senest den 8. maj om formiddagen, hvis du vil deltage i mødet i Tjæreby ved Skælskør den 11. maj. Hvis du vil deltage i konferencen den 21. maj på Gerlev Idrætshøjskole, bedes du give Karen besked senest den 12. maj.

 4. Fremtidige aktiviteter i lokalområdet

Formandens forslag om at plante blomster/lægge blomsterløg – fx påskeliljer og tulipaner – ved lokalområdets byskilte blev vedtaget. (Bør indskrives i årshjulet).

Thomas havde i avisen bemærket at “Fonden for Sjællandske Medier A/S / DAGBLADET” og “Næstved Tidende Fonden” og “Holbæk Amts Venstrebladets Støttefond af 1984” yder tilskud til det frivillige arbejde i udgivelsesområdet. Støtten kan gives til aktiviteter, arrangementer, udviklingsarbejde, udsmykning, nyanskaffelser og lignende. Thomas indvilgede i at stå for en ansøgning, som skal være indsendt senest 20. maj. (Læs mere på http://sn.dk/tilskud).

Thomas arbejder videre med Kogræsserlaugsprojektet. Hjælp til projektet undersøges ved kommunen.

Kristian har set nærmere på forslaget om at styrke trygheden i lokalområdet ved at fremme tilslutningen til projektet ”nabohjælp”, som der kan læses meget om på  http://www.dkr.dk/organiseret-nabohælp. Lokalrådet opfordrer alle til at tilslutte sig ”nabohjælp”. Jo flere, jo bedre!

Muligheden for opsætning af stativer med ”hundelortsposer” samt skraldespande, steder hvor hunde og mennesker færdes i lokalområdet, skal undersøges nærmere.

Foredragsgruppen har meddelt, at vinsmagningsarrangementet afvikles den 25. september i forsamlingshuset. Foredragsholder er Annie Holm Pedersen fra AHP Vin.

Vi håber, at Lokalrådets hjemmeside inden længe bliver aktiv og informativ, så den sammen med Lokalrådets facebookside kan styrke rådets kontakt til borgerne i lokalområdet.
   

5. Nyt fra formanden

”Årshjulet” udarbejdes snarest. I årshjulet noteres arrangementer, der allerede er planlagte, så sammenfald af arrangementsdatoer med samme målgruppe undgås. Derfor meddeles aktiviteter og arrangementer så tidligt som muligt på taarnborg.aktiviteter@gmail.com. Karen kontakter områdets foreninger m.v. angående arrangementer og datoer. Enkelte arrangementer er meddelt til rådet.

  1. Nyt fra kassereren

Foreningen har nu fået et Dankort i Spar Nord. Koden mangler dog, men er på vej. Der kæmpes p.t. en mindre kamp for at få rådets NemID til at fungere, men den vindes forhåbentlig snart. Foreløbig har der kun været få udgifter og ingen indtægter – bortset fra driftstilskuddet fra kommunen.

  1. Eventuelt

 Referenten skal huske at lægge Lokalrådets referater på hjemmesiden

  • Rådets revisor, Erik Lundeman, skal også have tilsendt referater
  • Lokalrådet sendte mange tanke-lykønskninger til Anne-Marie i forbindelse med hendes fraværsgrund. (Blomster havde desværre ingen tænkt på!).

 Mødet sluttede klokken 20.15

 ——————————————

Ingen af de fire fremmødte havde husket kaffe og kage, men til næste møde håber vi, Thomas husker lidt varmt og godt til ganen.

Næste ordinære møde afholdes den 2. juni 2015 klokken 18.30 i Tårnborghallen

———————————–

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet