Referat af møde den 6. september 2016

Referat af lokalrådsmødet mødelokale
tirsdag den 6. september 2016 kl. 18.00 i TIF’s mødelokale

Til stede var Karen, Mette, Anne-Marie, Mia og Jørgen

  1. Godkendelse af dagsorden og referat
    Begge dele godkendt uden kommentarer

2.  Mail fra Finn Vedel, Slagelse Kommune
Finn Vedel har lavet en fornem liste over alle de aktiviteter og tiltag, som vi – eller andre i sognet – har gennemført det seneste år. Listen er lavet ud fra vores hjemmeside, TårnborgMagasinet og hans kendskab til vores område og Slagelse Kommune. Han vil gerne have kommunens kommunikationsfolk til at lave en artikel eller pressemeddelelse, som forhåbentlig kan komme i de forskellige lokale medier, hvis vi synes, det er ok.
Karen besvarer forespørgslen med et tak for listen – og et ja tak til artiklen. Hun beder også Finn tilføje de øvrige lokalrådsmedlemmers navne samt kulturgruppens navne under de lokale ildsjæle.

3. Møde med foreningerne klokken 18.30
Deltagere: Irma fra Lokalrådets kulturgruppe samt menighedsrådet; Dennis fra menighedsrådet; Anne fra skolen; Bjarne fra Lokalrådets kulturgruppe og TIF; samt de tidligere nævnte fra Lokalrådet.
Dagsordenen for mødet havde fire punkter, hvor de to sidste blev lagt sammen:
a) Evaluering af sommerfesten
Det var en god dag, men med for få deltagere. Der var mange gode tiltag, men aktiviteterne bør være mere samlet. Aftenfesten var en succes (?). Måske manglede noget underholdning under spisningen.
Der var ikke reklameret tilstrækkeligt om arrangementet, mente nogle. Hvordan får vi skabt mere opmærksomhed om arrangementet? Måske kan skolen og børnehaven få flere interesseret i sommerfesten! Et stort banner ophængt ved Dagli’Brugsen vil sandsynligvis være en god reklame for sommerfesten. Bjarne kontakter brugsuddeleren, Thomas, for at høre nærmere om (sponsor)mulighederne.
Lokalrådet forslog, at vi næste år afvikler sommerfesten som en sankthansfest med bål, boder og bal den 23. juni – blandt andet set i lyset af, at det har været svært at finde nok støttepersoner til årets sommerfest (heldigvis var der en stor gruppe hjælpere – og stor tak til dem! – men der kunne nemt være brugt flere!). Sankthansfesten kunne eventuelt afvikles på Svenstrup Strand (måske med støtte fra Tommy Mortensen?) med bål, badning, boldspil og ….
Forslaget blev afvist af foreningerne og institutionerne, da man mente mange ville være forhindrede fredag den 23. juni pga. arbejde og forestående skoleferie! Det blev derfor besluttet, at vi atter satser på en ”Sommer i Tårnborg”-fest, som næste år bliver afviklet lørdag den 17. juni 2017! På næste lokalrådsmøde aftales den videre køreplan for arrangementet.
b) TårnborgMagasinet
TIF og Lokalrådet har besluttet, at der også skal udkomme et TårnborgMagasin nr. 3. Bladet udkommer primo november – og er altså et julenummer. Deadline for aflevering af artikler til bladet er den 17. oktober! Artiklerne kan sendes til TIF eller Lokalrådet – eller til Seifert Design direkte. Det er en god ide allerede nu at tænke over, hvad man ønsker at fortælle sognet om i tilknytning til sin forening eller institution, samt hvilke arrangementer man har planlagt eller påtænker i månederne november til marts. – På længere sigt håber vi, at vi i sognet finder basis for et fælles informationsblad, der økonomisk kan hvile i sig selv; eller eventuelt kan give overskud til det frivillige arbejde.
c+d) Rundt om bordet / Hvad bringer fremtiden?
Kulturgruppen afholder møde onsdag. Blandt kommende arrangementer påtænkes et foredrag med personer tilknyttet Team Rynkeby. – Skolen og TIF har i fællesskab søgt kommunen om midler til et floorball-arrangement i hallen den 7. januar 2017. – Skolen arrangerer i samarbejde med forsamlingshuset i december en drama-opvisning af 4.-5. klasse for forældre og eventuelt andre interesserede. – Traditionen tro er der Tårnborgrevy i januar måned i forsamlingshuset. – Menighedsrådet afholder opstillingsmøde den 13. september klokken 19.00 i konfirmandstuen i præstegården. – Julebasaren i forsamlingshuset afholdes den 20. november. – Nytårsløbet skal snarest planlægges (Anne-Marie og Mia er tovholdere).

4. Eventuelt
– Det årlige affaldsindsamling finder sted søndag den 2. april 2017 klokken 10-12 i samarbejde med DNF. Skolen opfordres til at tilslutte sig DNF’s skolekampagne i ugen op til. (Jørgen har reserveret kommunens affaldstrailer til søndag).
– Lokalhistorisk Arkiv er interesseret i TårnborgMagasinet. Jørgen afleverer et eksemplar af de to udgivelser.
– Mia er blevet gift (tillykke!), og hun har skiftet efternavn fra Larsen til Stenbjerg.
– Karen har modtaget brev om Gl. Halseby-gadekæret, hvortil kommunen har fået tilladelse til en restaurering og omlægning. Dette betyder, at der snart kommer gang i færdiggørelsen af både gadekær og det nye rekreative område, der er en følge af LAR-projektet i Gl. Halseby.
– Kommunens ”pulje til forebyggelse af ensomhed blandt ældre i lokalområder” har tildelt Hyggeklubben 7000 kr. og Tårnborg Vandreklub 10000 kroner. Det er stadig muligt at søge midler fra puljen, blot det sker senest den 12. september.
– Husk Vandreklubben har et arrangement den 21. september. Mia og Anne-Marie planlægger og Jørgen lægger på nettet.
– Karen og Jørgen deltager i kommunens dialogmøde i Keldstrup Forsamlingshus den 8. september klokken 17-20.
– Jørgen deltager i ”Fundingsworkshop med fonde.dk” i Slagelse den 15. september klokken 17-20.
– Udsat fra forrige møde: Til næste møde noterer vi hver især, hvad vi ønsker at arbejde med indtil beboermødet i marts måned! (Se også idebanken, som Mette tidligere har sammenskrevet).

———————————————

Under mødet blev der fortæret øl, vand og chips, som Karen havde medbragt.

Til mødet i oktober medbringer Jørgen kaffe, te og ost. Kiks skulle forefindes i Lokalrådets ”restkasse”.

Mødet sluttede klokken 20.00 i god ro og orden. Næste møde er tirsdag den 4. oktober 2016 klokken 18.30 i Tårnborghallen.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet