Referat af møde med foreninger og institutioner den 28. september 2015

Referat af møde mellem Tårnborg  Lokalråd
og lokalområdets foreninger og institutioner
mandag den 28. september 2015 klokken 18.30

Mødet foregik i TIF’s klublokale i Tårnborghallen

Fra foreningslivet deltog: Poul Henning Jensen, Troels Christensen, Bjarne Nielsen, James Hansen og Henrik Kjærside

Fra Lokalrådet deltog: Karen Holst Carlsen, Karina Ralsted, Anne-Marie Larsen og Jørgen F. Rasmussen

  1. Velkomst

Karen bød velkommen til de fremmødte og berettede kort om de seneste aktiviteter i lokalrådet: fx den netop afviklede vinsmagningsaften i Tårnborg Forsamlingshus, der blev en succes med pænt fremmøde samt den igangværende planlægning af blomsterudsmykning ved byskiltene i området, som p.t. afventer grønt lys fra kommunen, hvilket også gælder opsætning af borde-bænke-sæt ved noret og i Violvejsparken. Nævnt blev også arbejdet med at få gang i en bebyggelse af Hesselbjergudstykningen. Karen har haft kontakt til kommunen, som nu atter har sat et til-salg-skilt op ved grunden. Tanken er en tæt-lav bebyggelse, som måske kunne være tiltalende for ældre eller enlige samt unge med få eller ingen børn. Græsningslauget har stor tilslutning og afholder stiftende møde først i oktober måned.

 2. Fælles lokalblad

Lokalrådet foreslår, at vi samler alle lokalområdets informationer i et fælles blad, der udkommer fx hver anden måned. Vi tænker os et blad i stil med ”2 sogne”, som Hejninge-Stillinge Lokalråd udgiver. Vi forestiller os, at alle lokale foreninger, institutioner m.v. (fx menighedsrådet, skolen, børnehaven, forsamlingshuset, TIF, Lokalrådet m.fl.) i fællesskab står bag udgivelsen, og at der nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger model og muligheder for en publicering af et ”Tårnborgblad”. Bladets ide er at styrke fællesskabsfølelsen i lokalområdet gennem fortællinger, artikler og servicestof fra de lokale institutioner og foreninger.

Nogle af de fremmødte var bekymrede for, om vi kan få nogen til at bidrage til bladet. TIF-bladet er udkommet i 50 år – siden 1965! Måske vil nogen modsætte sig, at man nu bare kommer og stopper udgivelsen? – Hertil blev svaret, at ideen er, at TIF-bladet ikke skal stoppe sin udgivelse! Alle lokalområdets foreninger og institutioner får råderet over en del af fællesbladet, som man selv bestemmer indholdet af.

Det blev aftalt, at deltagerne snarest drøfter forslaget i de bestyrelser, som de repræsenterer. Der vil efter efterårsferien blive udmeldt en mødedato for en fællesblads-arbejdsgruppe, der skal udforme et oplæg og forslag til de respektive bestyrelser om fx ansvar, økonomi, form og layout, trykning og omdeling.

Arbejdsgruppen har foreløbigt disse medlemmer: Henrik K, Troels C, Kristian T, Jørgen R.

Jørgen kontakter menighedsrådet og Karen skolen, for at orientere dem om forslaget samt tilbyde en plads i arbejdsgruppen.

 3. Aktivitetskalender

Den nuværende kalender fungerer ikke optimalt. Ideen bag den var, at arrangementer blev koordineret, så der ikke blev planlagt for meget til afvikling på samme dato. Men p.t. kan papirudgaven af kalenderen kun give informationer én måned ad gangen. Derfor vil der i fremtiden blive satset mere på en elektronisk model på hjemmesiden (som forhåbentlig snart bliver et aktiv for Lokalrådet). Forventningen er, at alle, som har tilsluttet sig lokalsamarbejdet, får en kode, så de selv kan notere arrangement, tid og dato i kalenderen. Henrik K går gerne i gang med arbejdet. Vi skal blot give grønt lys for igangsættelsen.

 4. Sommerarrangement

Lokalrådet fremlagde sin ide om en lokalfest i 2016 – ”Sommer i Tårnborg”:

Festen tænkes afviklet lørdag den 11. juni 2016, og så mange som muligt i lokalområdet involveres: foreninger, institutioner, interessegrupper, hobbyfolk, kunstnere, erhvervsliv samt de mange ildsjæle i sognet.

Festen tænkes afviklet på sportspladsen som det centrale midtpunkt med boder og aktiviteter, fx ringridning på havetraktor eller cykel, gadekampe i diverse kendte og ukendte sportsgrene, fællesspisning og meget mere. Måske kunne festen starte med optog fra alle hjørner af lokalområdet, hvor børn og voksne samlet går mod Tårnborghallen eventuelt udklædte og med pyntede trækvogne, løbehjul, cykler eller andre transportmidler, som fx rytter ridende på hest eller pony. Områdets foreninger og institutioner indbydes til deltagelse, ideudvikling og delarrangering.

Forslaget blev diskuteret, og alle mødedeltagere var positive i forsøget på atter at starte en festtradition op i lokalområdet. Det meste er afprøvet for år tilbage, men det kunne være spændende at afprøve konceptet igen! Der kom forslag om, at festen bliver afviklet som en 16-16-fest (start lørdag med boder og sociale aktiviteter samt fællesspisning med musik og dans – og fortsættelse af festen om søndagen under titlen ”Hvad sker i lokalområdet en søndag?” Grundideen i søndagens program er, at interesserede blandt områdets kunstnere, hobbyfolk (fx lystfiskere, jægere, ornitologer o.a.), erhvervsliv, institutioner m.fl. giver lokalborgerne et indblik i deres arbejde eller fritidssysler).

Det blev pointeret, at festen bliver delt op i delarrangementer, og alle deltagere fik til opgave at gå tilbage til deres bestyrelser og fremlægge ideen samt drøfte, hvad de kan byde ind med til lokalfesten.

Lokalrådet håber, at alle kan give en tilbagemelding sidst i oktober om, hvad man ønsker at bidrage med. Meget gerne før den 20. oktober, da det er datoen for Lokalrådets næste møde.

 5. Badebroen ved Svenstrup Strand

Badebroen er slået i stykker af bølgerne, hvilket selvfølgelig er ærgerligt for de badende. Broen er muligvis sat for lavt, så vandet tager den, når bølgerne går højt. (Der var lidt tvivl om, hvor mange broer der er ved Svenstrup Strand). Anne-Marie kontakter kommunen for at finde ud af, hvilke planer der er i forbindelse med en udbedring/reparation af badebroen. Normalt – når vandet ikke har ødelagt broen – bliver badebroen taget ned i vintersæsonen. Det ville være rigtig vinterbadevenligt, hvis broen kunne blive stående hele året, så mulighederne for vinterbadning også var til stede i Tårnborgområdet ligesom andre steder i kommunen!

 6. Brostensbumpet på Ørnumvej

Flere har henvendt sig om generende støj fra brostensbumpet ved Ørnumbakken/Rødhøjvej. Beboerne i nærheden føler, at støjen, som fremkommer, når biler passerer bumpet, er ødelæggende for den fred og ro, man med rimelighed kan forlange i sit hjem i dagtimerne, men især i nattetimerne. Nogle bilister udtaler også ubehag med stød og ryk i diverse kropsdele, når der køres over bumpet, medens andre passerer bumpet i høj fart, hvilket giver færre gener for bilisten, men samtidig forøger støjgenerne. Det blev foreslået, at Lokalrådet henvender sig til kommunen med det formål at få bumpet ændret fra en brostenschikane til en chikane af samme type som de øvrige på Ørnumbakken. Måske vil det fremme sagen, hvis Lokalrådet tilbød at stille med mandskab til fjernelse af brostenene?

I samme forbindelse blev det foreslået at Lokalrådet arbejder for at fremme en udbedring af autoværnet på Mælkevejen. Autoværnet er meget mørnet og forfaldent, og bevoksningen langs værnet med tjørnebuske, der i beskæringsperioder er skyldige i mange cykelpunkteringer, burde ganske enkelt fjernes.

Andre færdselsårer i lokalområdet trænger også til en kærlig hånd, hvilket fx er gældende for fortovet fra Brugsen til Violvej.

 7. Eventuelt

TIF afholder også nytårsløb i år. I år vil man forsøge at registrere, når deltagerne kommer i mål! Det blev foreslået, at løbet kunne udvides til også at indeholde gang og cykling. Fx 3 kilometers gang, 5 kilometers løb og 10-15 kilometers cykling. Det blev også foreslået, at der denne gang bliver fokuseret mere på udklædningen, så flere møder frem i sjove munderinger.

——————————————–

Karen havde medbragt velduftende og -smagende te og kaffe.

Mødet sluttede klokken 20.00.

Referent: Jørgen F. Rasmussen, sekretær i Lokalrådet