Tårnborg Lokalråds årsberetning 2021

Beretning for Tårnborg Lokalråd 2021

I starten af 2021 havde coronasituationen stor indflydelse på arbejdet i Tårnborg Lokalråd, og det var meget vanskeligt at arbejde særlig aktivt med arrangementer og fysisk mødevirksomhed, så tiden blev mest brugt til idéindsamling, virtuelle møder og mailkorrespondance.

Søndag den 18. april blev årets første arrangement gennemført, da lokalrådet sædvanen tro tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, hvilket desværre blev en succes, da vi tilsyneladende stadig har flere svinere end cleanere i sognet!

Siden blev der atter afviklet et sankthansbålsarrangement på Ørnumbakken den 23. juni 2021, hvor der var et flot fremmøde, dejlig båltale ved vores præst, Nina, velanlagt bål og rare hyggeomgivelser til gæsterne – stort set egenhændigt etableret af Thomas Hansen samt et fantastisk sommervejr – så ingen gik vist skuffede hjem den sankthansaften!

I august kom der atter gang i Tårnborg Vandreklub, der som bekendt er en underafdeling af Tårnborg Lokalråd, og i alt seks vandringer blev afviklet i løbet af efteråret. De fleste ture blev en stor succes med mange glade vandrere, hvilket måske skyldes, at nogle ture gik med bus til fx Skælskør og Slagelse, og at der blev budt på mad og drikke på udvalgte vandringer. Alt gratis naturligvis, da det er princippet i Tårnborg Vandreklub. Lokalrådet og vandreklubben er især de faste, tilbagevendende guider, Villy Jensen og Kurt Rehder, en stor tak skyldig for deres store indsats for synliggørelsen af sognets natur og historie.

Efter seks år som formand for Tårnborg Lokalråd tog Karen Holst Carlsen afsked med lokalrådsarbejdet i forbindelse med det mange gange udsatte Beboermøde i Tårnborg Forsamlingshuset den 7. september, og en måned senere lykkedes det for lokalrådet at få sig konstitueret.

Konstitueringen fik følgende resultat: Formand: Jørgen F. Rasmussen; næstformænd: delt mellem Gertrud Bendorff og Charlotte Horn; kasserer: Thomas Hansen; sekretær: Sonja Johansen; 1. suppleant: Tanja Gotfredsen Rud Petersen; 2. suppleant: Henrik Kjærside.

Varetagelsen af lokalrådets faste opgaver og underafdelinger p.t. blev fordelt på følge måde:
LUP-medlemmer fra lokalrådet: Sonja, Gertrud og Charlotte; Naturområdet Ørnumbakken: Thomas og Charlotte; Tårnborgbladet: Henrik og Jørgen; Tårnborg Vandreklub: Jørgen; Hjemmesiden og facebookgruppen: Henrik og Jørgen.

LUP-gruppen, som blev dannet på initiativ fra Tårnborg Lokalråd, og hvori lokalrådet har flere repræsentanter, har hele året – trods coronaudfordringerne – arbejdet rosværdigt flittigt med planerne for udviklingen i sognet, og meget glædeligt kan de første resultater allerede ses i Violvejsparken.

Arbejdet i lokalrådet i årets sidste måneder bestod af en række arrangementer, som fx et par besøg på Musholmcentret, julemarkedsdeltagelse i Tårnborg Forsamlingshus, ”Tårnborg spiser sammen” i forsamlingshuset med god mad fra den nye forpagter og musik af Troels Christensen, salg af Børnehjælpsdagens juleskrabelodder, deltagelse i kommunens Landdistriktskonference i Hemmeshøj samt arbejdet i førnævnte lokalrådsunderafdelinger.

Vi har desuden afgivet høringssvar i forbindelse med en lokal virksomheds ønske om opførelse af nye bygninger. Vores og sikkert også andres bekymringer i forbindelse med den påtænkte nybygning blev meget glædeligt modtaget positivt af virksomheden; tak for det. Tilfredsheden og glæden i et område styrkes naturligvis, når det lokale erhvervsliv tager hensyn til sognets beboere og vice versa.

I oktober måned ansøgte vi kommunen om at få opgraderet badebroen ved Svenstrup Strand til en vinterbadebro, hvilket længe har været et stort ønske blandt mange i sognet. Helårsbadning er jo en voksende trend i Danmark og skulle efter sigende være en sund aktivitet, så her bør sognet og sognets mange sommerhusgæster naturligvis ikke holdes udenfor. Planen er, at vi – når vi modtager en tilladelse fra kommunen – vil søge fonde til opsætning af en omklædnings-sauna-facilitet i nærheden af badebroen, så de badende får gode vilkår til en sundhedsfremmende beskæftigelse.

I november måned tog vi imod nogle træer og buske fra Slagelse Kommunes Naturforum. Det er planen, at gaven enten skal plantes på Naturområdet Ørnumbakken eller i Halseby Naturpark og dermed være med til gøre noget godt for biodiversiteten i vores sogn.

Herudover har lokalrådet arbejdet med en planlægning af 2022’s aktiviteter og arrangementer, hvoraf en del helt sikkert afvikles, medens andet er meget afhængigt af sognets interesse og lyst til aktiv deltagelse.

P.t. er der planer om en familie-motionsbegivenhed, der måske skal træde i stedet for nytårsløbet, som jo desværre har været aflyst de seneste to år. Affaldsindsamlingen finder traditionen tro helt sikkert sted den 3. april. Vi håber, mange flere end sidste år møder frem og tager del i den – desværre – meget nødvendig indsats, såfremt vi da ønsker et rimelig pænt sogn uden affald her, der og allevegne. Vi forsøger stadig at finde nogle i sognet, som vil være med til at arrangere en gul-rød fest ved Dagli’Brugsen og i Violvejsparken i anledning af Tour de France-feltets ”Tour gennem Tårnborg” lørdag den 2. juli. – Ja, og så er det også ganske sikkert, at der arrangeres sankthans-hygge med bål på Naturområdet Ørnumbakken den 23. juni.

Arbejdet med Tårnborgbladet, som vi udgiver i et velfungerende samarbejde med Tårnborg Kirke og Tårnborg Idrætsforening, anser vi for ganske vigtigt, da det er et godt medie til udbredelse af vores arbejde, planer og ideer. Men ideen med bladet er jo, at det skal være et blad for hele sognet, og her er det lidt ærgerligt, at det er uhyre vanskeligt at få sognets beboere til at komme med indlæg eller oplysninger til bladet, hvilket let kan resultere i et meget énsidigt og – måske – kedeligt blad, hvor alt handler om de tre bladudgivere, og som følge af dette er der måske mange i sognet, der ikke gider læse bladet. Respons på bladet modtager vi meget sjældent. Derfor skal der atter lyde en opfordring til, at mange flere i sognet sender artikelforslag til Tårnborgbladet samt oplysninger om begivenheder, arrangementer m.v., så bladet kan gøres mere interessant. Der skal også lyde en opfordring til, at flere i sognet overvejer at annoncere i bladet, da bladets økonomi er meget afhængig af annoncer, og det er dyrt at udgive et blad til alle husstande i sognet. Heldigvis har vi også mange trofaste annoncører, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Tårnborg Vandreklub har også i 2022 planlagt en række vandringer i foråret, og vi håber, at mange vil tage del i en eller flere af de gratis ture. Vandringerne i foråret er især planlagt over temaet ”Korsør Lystskov”, men også i det gamle og det nye Tårnborg Sogn kan interesserede komme på nogle friske ture. Vandreklubben er meget glad for at kunne byde nogle nye guider velkommen til forårets ture, og naturligvis også meget glad for at de velkendte, trofaste guider fra tidligere år stadig har mod på at lede os på vej i sognet og nærområdet.

Tårnborg Lokalråd har naturligvis en hjemmeside, som findes på www.taarnborg.dk, og en facebookgruppe under navnet Tårnborg. Hjemmesiden er en del rodet p.t., men noget information om lokalrådets arbejde m.v. bør man alligevel kunne hente på siden. Facebookgruppen er lidt nemmere at have med at gøre, da få tilsyneladende forventer at kunne overskue netop dette medie, som ofte er rodet, fyldt med fejl og ophidsende kommentarer, hvilket vi i lokalrådet dog tilstræber ikke at leve op til.

Nye idéer og initiativer er altid velkomne. Så har du et tiltag, som du gerne vil arbejde aktivt med i sognet, så opfordres du til at henvende dig til lokalrådet, som gerne yder dig støtte, hvis initiativet er til gavn for mange i sognet.

Som afslutning vil jeg gerne sige tak til alle samarbejdspartnere i 2021. Uden positive og engagerede foreninger, institutioner, erhvervsliv og enkeltpersoner kan vi intet udrette, og heldigvis er der stadig mange i Tårnborg, som gerne yder en indsats for det lokale fællesskab. Tak for det!

 

Tårnborg den 22. marts 2022

Jørgen F. Rasmussen
Formand for Tårnborg Lokalråd