Vedtægter for Tårnborg Lokalråd

Vedtægter for Tårnborg Lokalråd
Stiftet 4. marts 2015

 •  1 Formål

 Stk. 1. Formålet med Tårnborg lokalråd er aktivt at arbejde for lokalområdets og beboernes interesser og fremme den lokale udvikling i Tårnborgområdet hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Stk. 2. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at støtte nye ideer og initiativer, der arbejder for lokalområdets bevarelse og udvikling.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets beboere en løbende orientering gennem medierne eller lignende om rådets arbejde.

Stk. 4. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at koordinere aktiviteterne i lokalområdet med alle områdets interessenter.

 • 2 Beboermøde

 Stk. 1. Lokalrådet vælges på et beboermøde, der afholdes minimum hvert år senest ultimo marts.

Dette møde indvarsles ved skriftligt opslag og annoncering med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt senest 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af Lokalråd og suppleanter
 7. Valg af bilagskontrollant og -suppleant
 8. Eventuelt

Stk. 2. Beboere der ønsker valg, kan lade sig opstille på beboermødet. Er en beboer forhindret i at møde på beboermødet, kan beboeren lade sig opstille ved skriftlig tilkendegivelse af kandidaturet. Tilkendegivelsen skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Kandidaterne har pligt til kort at redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i Lokal­rådet.

Stk. 3. Alle fastboende og sommerhusejere i FRØLUNDE, SVENSTRUP, RØDHØJ, HALSEBY, TJÆREBY, HULBY, HØJBJERG, MUSHOLM, KNIVKÆR og FRØLUNDE FED over 18 år er valgbare og har stemmeret på beboermødet.

 • 3 Organisation

 Stk. 1. Lokalrådet består af 5 medlemmer, plus 2-3 suppleanter samt 1 bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollanten.

Suppleanter og bilagskontrollant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
Valg af Lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning – såfremt flere end det nødvendige antal personer stiller op til valg. Der kan kun sidde en repræsentant i Lokalrådet pr. husstand.

Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på første møde efter beboermødet og offentliggør posterne.

Stk. 3. Lokalrådet laver forretningsorden på første møde efter beboermødet, og denne offentliggøres.

 • 4 Lokalrådets møder

 Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til Lokalrådsmøde en gang hver måned, dog undtaget juli og august, og i øvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden.

Suppleanter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af Lokalråds-medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet i Lokalrådet, skal være indkommet senest 8 dage før mødets afholdelse. Lokalrådets møder offentliggøres for et år ad gangen. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.

Stk. 2. Alle afgørelser i Lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at Lokalrådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genfremsættes. Ved genfremsættelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

 • 5 Offentligheden

 Stk. 1. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, at give beboerne i området løbende orientering om dets arbejde.

 • 6 Økonomi

 Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt ved eventuelle indtægter fra arrangementer, tilskud fra kommunen og regionen m.fl.

Stk. 2. Lokalrådets reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned af kassereren og godkendes af de fremmødte på beboermødet.

Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.

 7 Ekstraordinære beboermøde

 Stk. 1. Lokalrådet har pligt til at indkalde til beboermøde på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et beboermøde på begæring af mindst 3 af Lokalrådets medlemmer.

 • 8 Vedtægtsændringer

 Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til beboermødet i marts og vedtages med et flertal på mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.

 • 9 Lokalrådets opløsning

 Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse kan indstille til at opløse lokalrådet ved en forud varslet begæring fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Opløsningen skal ske på et beboermøde.

Stk. 2. Et beboermøde kan opløse Lokalrådet med et flertal på mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende beboermøder.

Stk. 3. Ved Lokalrådets opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde Børnecancerfonden.

 

Vedtaget på Beboermødet den 4. marts 2015
(Sidst revideret på Beboermødet den 20. marts 2018)